Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje i građenje komunalne infrastrukture.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 1/2019, 4/2019). Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine i danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine, obračunska površina nekretnine, godišnji iznos komunalne naknade, mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

Žalba izjavljena protiv rješenja o komunalnoj naknadi ne odgađa njegovo izvršenje.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je sukladno čl. 94. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, (Trg Stjepana Radića 14), koje donosi rješenje o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade.


VAŽEĆE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI:
Odluka o komunalnoj naknadi (1/2019, 4/2019)
Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

KONTAKT INFORMACIJE:

Pročelnik: 053/658-804

Obračun komunalnog doprinosa: 053/574-416

Poslovni prostori: 053/658-801

Javne površine: 053/658-801

Komunalna naknada: 053/574-416

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti: 053/658-090

Prijave kvarova na oborinskoj kanalizaciji i infrastrukturi: 053/658-090

Referent za održavanje nerazvrstanih cesta: 053/572-123

Back to top