Obavijest LAG LIKA – natječaj za Mjeru 7.4.1.

LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 7.4.1.„ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

 

Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 25. ožujka 2019. godine LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.za provedbu Mjere 7.4.1.„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).Ukupan iznos raspoloživih sredstava je649.773,00 HRK.Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

U sklopu ovog natječaja potpora se može dodijeliti za najviše dva prijavljena projekta s područja jedne (iste) jedinice lokalne samouprave samo ako se radi o prijavi različitih projekata neovisno o tome radi li se o jednom (istom) ili dva različita nositelja projekta.

Intenzitet potpore za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 1. a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u i VI. skupinu (Karlobag, Plitvička Jezera, Rakovica, Gospić, Senj);
 2. b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u , II., III. i IV. skupinu (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine).

Prihvatljivi korisnici: jedinica lokalne samouprave; trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) ; vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Prihvatljive aktivnosti:

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

 1. vatrogasni dom i spremište
 2. društveni dom/kulturni centar
 3. planinarski dom i sklonište
 4. turistički informativni centar
 5. dječje igralište
 6. sportske građevine
 7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
 8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
 9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 10. tematski put i park
 11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 12. javna zelena površina (park i slično)
 13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 14. pješačka zona
 15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 17. tržnica
 18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
 20. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

 

Prijave projekata podnose se na adresu LAG-a LIKA od 26. travnja 2019., a najkasnije do 28. lipnja 2019.

Cijeli tekst Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA:LAG Natječaj M7.4.1.

 

 

LAG LIKA

 

Back to top