JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
G R A D   G O S P I Ć
GRADONAČELNIK
KLASA: 100-01/23-01/3
URBROJ: 2125-1-02-24-08
Gospić, 05. srpnja 2024. godine

 

            Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0175 za projekt „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Gospića i Lovinca“ KLASA: 100-01/23-01/3, URBROJ: 2125-1-02-24-6, potpisanog dana 23.04.2024. godine, Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje usluge potpore i podrške
 osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom

 

            Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Javni poziv) objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Gospića i Lovinca“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

 

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

 1. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA KORISNIKE

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i

– čiji mjesečni prihodi:

 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta;
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta;
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta;
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

 

 

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva;
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja;
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent;
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

 1. DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

Osobe starije od 65 godina:

 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,
 • Izjavu o broju članova kućanstva,
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva).

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,
 • Izjavu o broju članova kućanstva,
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Prijavni obrazac i Izjave prilog su ovom Pozivu te ih se može i osobno preuzeti u prostorijama Grada Gospića i Udruge „Dobra vremena”.

 

 1. NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na trajni Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 05. srpnja 2024. do završetka glavne aktivnosti projekta pružanja usluge potpore i podrške korisnicima. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može predati osobno (radnim danom od 7:00h do 15:00 sati) ili poslati poštom na adrese:

 

Grad Gospić                                                                          Udruga „Dobra vremena”     

Budačka 55                                                    ili                      Sveti Rok 2,

53 000 Gospić                                                                       53 234 Sveti Rok

„Prijava na Javni poziv Zaželi”                                              „Prijava na Javni poziv Zaželi”

 

 1. NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

Kako bi se osobu moglo odabrati za sudjelovanje u projektu, potrebno je u iskazu interesa, odnosno Prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokazati pripadnost ciljnoj skupini odnosno ispunjavati uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.) opisane pod stavkom 2. Dokazna dokumentacija. Ukoliko dvoje ili više iskaza interesa ima isti datum i vrijeme zaprimanja, rangiranje će se vršiti prema visini mjesečnih prihoda od najmanjih prema najvišim.

Po završetku postupka odabira, sastaviti će se rang lista odabranih osoba za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, a koja će bit dostupna u službenim prostorijama Grada Gospića i Udruge „Dobra vremena”.

Osobe koje nisu odabrane za pružanje usluga u projektnoj aktivnosti biti će stavljene na listu čekanja te ćemo ih biti slobodni kontaktirati ukoliko će postojati potreba zamjene prvotno odabranih korisnika.

 

 1. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Gospića i Lovinca“ SF.3.4.11.01.0175, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i program „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Gospića i Lovinca“ možete poslati na mail marija.sikic@gospic.hr ili na broj 053/572-082.

 

 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA

mr. Darko Milinović, dr. med.

 

JAVNI POZIV za iskaz interesa
Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
Izjava o broju članova kućanstva
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 

 

 

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content