OBAVIJEST I UPUTA kandidatima u postupku natječaja za imenovanje pročelnika/ce Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića

Klasa: 112-02/14-01/02
Urbroj: 2125/01-02-14-02

Sukladno odredbama članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST I UPUTU

kandidatima u postupku natječaja za imenovanje pročelnika/ce Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića

 I. OBJAVA NATJEČAJA

Gradonačelnik Grada Gospića raspisao je Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 5, dana 15. siječnja 2014. godine i na službenim web-stranicama Grada Gospića www.gospic.hr.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

PROČELNIK  – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, prirodne ili društvene struke
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

II. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 Pročelnik Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu:

– rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima,
– obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Upravnog odjela,
– raspoređuje radne zadatke, daje upute za rad te donosi odgovarajuća rješenja u okviru svojih ovlaštenja,
– brine o pravovremenoj pripremi i primjeni akata Gradskih tijela,
– surađuje s ostalim upravnim tijelima Grada te drugim odgovarajućim subjektima,
– brine o stručnom usavršavanju službenika i namještenika i nadzire njihov rad,
– prati stanje iz djelokruga rada Upravnog odjela  predlaže i donosi odgovarajuća rješenja,
– odgovora  za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela,
– obavlja i druge srodne poslove po nalogu gradonačelnika.

 Podaci o plaći

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika je 3,75, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.500,35 kn. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

III. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

1. Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koje obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
– kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
– provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
– podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

2. Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak. Ukoliko je prijava na natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

3. Provjera znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

 IV. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata bit će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

3. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.

4. Pismena provjera traje 45 minuta (pisani dio).

5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
– razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

7.Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja i sposobnosti  ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

9. Kandidate koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Gospiću. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

11. Povjerenstvo izrađuje, i uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata, podnosi gradonačelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti.

12. Gradonačelnik donosi rješenje o imenovanju izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima  prijavljenim na Natječaj. Protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

14. Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Gospića, najmanje pet (5) dana prije testiranja.
 

V. PODRUČJE TESTIRANJA

 Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

a)Pisano testiranje sastoji se od:

 • provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Gospića – pisano testiranje,

b)Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

 • Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja, a s istim se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Gradu Gospiću.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Gospića temelje se na izvoru:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst,113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10-pročišćeni tekst)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12)
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13)
 • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13)
 • Statut Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/13-p.t.)
   

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Back to top