Obavijest i uputa kandidatima u postupku natječaja za prijam službenika/ce u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Klasa: 112-02/13-01/05
Urbroj: 2125/01-04-13-04

Sukladno odredbama članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu  natječaja daje slijedeću

 

 

OBAVIJEST I UPUTU

kandidatima u postupku natječaja za prijam službenika/ce u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

 

I. OBJAVA NATJEČAJA

Pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  Grada Gospića raspisao je Natječaj za  prijam službenika/ce  u Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 131 dana 30. listopada  2013. godine i na službenim web-stranicama Grada Gospića www.gospic.hr.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

 

VIŠI  STRUČNI  SURADNIK  ZA  ZAŠTITU OKOLIŠA  I  ENERGETSKU  UČINKOVITOST – 1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist  strojarske ili građevinske  struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit.

 

II. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI – Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 

– sudjeluje u stručnim poslovima pri izradi analiza stanja u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u pogledu zakonske osnove, stručnih i znanstvenih dostignuća,

– prikuplja, obrađuje i sistematizira podatke i dokumentaciju u cilju stvaranja informatičke baze podataka iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,

– izrađuje izviješća, programe i stručne prijedloge zaštite okoliša i energetske učinkovitosti i osigurava njihovu provedbu,

– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela.

 

Podaci o plaći

Koeficijent složenosti poslova Višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2,83, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.500,35 kn. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

 

 

III. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

 

1. Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu  natječaja, koje obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,

– kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

– provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

– podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

 

2. Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak. Ukoliko je prijava na natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

3. Provjera znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

 

IV. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata bit će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

3. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.

4. Pismena provjera traje 45 minuta (pisani dio).

5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,

– razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

7.Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja i sposobnosti  ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

9. Kandidate  koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Gospiću. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

11. Povjerenstvo izrađuje, i uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata, podnosi pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti.

12. Pročelnik Upravnog tijela donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima  prijavljenim na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen može podnijeti žalbu Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o prijmu.

14. Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Gospića, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

 

V. PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 a) Pisano testiranje sastoji se od:

 1)  Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva RH i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave ,

 2)  Područje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

 

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja, a s istim se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Gradu Gospiću.

 

 

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

1.Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave 
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10-pročišćeni tekst) i 
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) 
1.3. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)


2.Područje  zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
2.1. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine, 152/08, 55/12 i   101/13), 
2.2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12-čl.31.st.6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i 80/13- čl.278.st.2 Zakona o zaštiti okoliša). 
2.3. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, 107/03 i 144/12)
2.4. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, 80/13), 
2.5 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, 94/13)
2.6. Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, 130/11), 
2.7. Zakon o vodama (Narodne novine, 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)
2.8. Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine, 30/09 i 55/13), 

       


 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  NATJEČAJA


Back to top