Obavijest i uputa kandidatima u postupku natječaja za prijam službenika/ce u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

 

UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA

Viši stručni suradnik za gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Gradski upravi odjel za samoupravu i upravu,  Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja, pravni i drugi izvori za pripremu provjere znanja

Opis poslova:

– prati i analizira stanje u području gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva,   obrtništva i turizma
– obavlja poslove iz djelokruga gospodarstva koju su utvrđeni Zakonom, odnosno općim i drugim aktima gradskih tijela.
– Utvrđuje i potiče interes za bavljenjem poduzetništvom i obrtništvom
– obavlja poslove vezane za poduzetničke zone
– priprema prijedloge, nacrte općih akata iz područja gospodarstva, te sudjeluje u pripremi drugih stručnih dokumenata vezanih za gospodarstvo i razvoj
– prati i obavlja stručne poslove u vezi s programima EU fondova
– izrađuje odgovarajuće materijale, informacije i nacrte tekstova u vezi s informiranjem javnosti o mjerama i aktivnostima koje Grad provodi u funkciji poticanja gospodarstva
– obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja i pročelnika Upravnog odjela

 

Podaci o plaći:

Plaća radnog mjesta službenika  (viši stručni suradnik za gospodarstvo) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi (2,83) i osnovice za izračun plaće u visini od 3.646,20 kn, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI IZVORI

 

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.
Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Gospića, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

 

Provjera znanja i područje provjere – pisani test iz:

–          poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske
–          provjera znanja,sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Pravni Izvori za pripremu kandidata :

  • Ustav Republike Hrvatske („N.N.“ br. 85/10)
  • Zakon lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150 /11, 144/12, 19/13)
  • Zakon o obrtu („N.N“br. 73/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03, 68/07, 79/7, 40/10)
  • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva ( („N.N“br.29/02,63/07,53/12,56/13)
  • Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („N.N“ br.112/12 i 28/13)
  • Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („N.N“ br. 93/13) 

 

Način na koji se vrši testiranje

1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem biti će pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
2. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilješki, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
4. Nakon uvodnih radnji započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
5. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova, ukupno 60 mogućih bodova.
6. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.   

 

RAZGOVOR ( INTERVJU)

1.S kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja bit će održan razgovor (intervju), a o datumu održavanja istog kandidati će biti usmeno obaviješteni na pismenom dijelu testiranja.
2. Kandidati koji ne ostvare najmanje 30 bodova na pismenom dijelu provjere ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
3. Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
4. Rezultati razgovora (Intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10

 Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići testiranjem i razgovorom (intervjuom) je 70.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku upravnog tijela Izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu kandidata koje predlaže za prijam u službu. Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Pročelnik upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen ima pravo žalbe gradonačelniku Grada Gospića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

Klasa: 112-02/13-01/08
Urbroj: 2125/01-03-13-02
Gospić, 25.11.2013.god.

Povjerenstvo za provedbu natječaja   

Back to top