Obavijest o Javnoj raspravi

Na temelju članka 96., 98., 99. i 100.,  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/9, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.) Gradonačelnik Grada Gospića objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu
V  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA

 

1.  Otvara se Javna rasprava o  Prijedlogu  V  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA, sukladno Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za Javnu raspravu, kojeg je Gradonačelnik donio 11. prosinca 2014. godine.

2.  Javni uvid u Prijedlog Plana trajat će od 22. prosinca 2014. do 05. siječnja 2015. godine.

3.  Uvid u Prijedlog Plana moći će se obaviti svakog dana od 8,00 do 14,00 sati u predprostoru Vijećnice Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

4.  Javno izlaganje o Prijedlogu Plana organizirat će 23. prosinca 2014. godine u 12,00 sati, u Vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

5.  Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

–    Imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,

–    Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

–    Daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–    Upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi,

–    Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku (tijekom trajanja Javnog uvida), potpisana punim imenom i prezimenom i s potpunom adresom (poželjan i broj telefona) ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.

Klasa:     350-02/14-01/08
Urbroj:   2125/01-02-14-19

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.


PRIJEDLOG PLANA

Tekstualni dio:

Grafički dio:
Back to top