Obavijest o testiranju kandidata – VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zapošljavanje žena na području Gospića“

KLASA:112-03/18-01/1

URBROJ:2125/01-03-18-29

Gospić, 08.08.2018.god.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica na projektu „Zapošljavanje žena na području Gospića“, u Gradski upravni odjel  za samoupravu i upravu, dana 08.08.2018. godine objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo utvrđuje da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti na radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zapošljavanje žena na području Gospića“, 1 izvršitelj/izvršiteljica, može pristupiti sljedeća kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete oglasa:

1.      Marija Šikić.

Navedena kandidatkinja poziva se pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati dana:

14.08.2018.god (utorak), u 9,00 sati,
u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljen test provjere znanja.

Pismena provjera traje 60 minuta (pisani dio).

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:

–           koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–           koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–           napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti

–           razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 50% (5 bodova).

Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Gospića  (www.gospic.hr)  i na Oglasnoj ploči Grada Gospića.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa

Upute kandidatima u postupku provedbe oglasa

Upute-za-prijavitelje_ZAŽELI-_pročišćena-verzija_14022018

Back to top