Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva temeljem Javnog poziva Grada Gospića za institucionalnu podršku udrugama u 2019. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 01/16, 04/16, 10/18) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18), Gradonačelnik Grada Gospića 19. prosinca 2018. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava  organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2019. godini temeljem Javnog poziva Grada Gospića za institucionalnu podršku udrugama u 2019. godini.

Odluka - institucionalna podrska
Back to top