Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Gospića

Gradsko vijeće Grada Gospića, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića.

Prostorni plan uređenja Grada Gospića donesen je u studenom 2005. godine te je u proteklom razdoblju mijenjan i dopunjavan odlukama predstavničkog tijela iz travnja 2009. godine, srpnja 2012. godine, svibnja 2014. godine, prosinca 2014. godine, ožujka 2015. godine te prosinca 2017. godine.

Nakon usvajanja zadnjih izmjena i dopuna Plana ukazale su se nove potrebe u prostoru koje zahtijevaju uvođenje novih prostorno planskih rješenja koja su od značaja na daljnji razvoj Grada Gospića, kao i potreba za korigiranjem lokacijskih uvjeta za gradnju unutar i izvan građevinskih područja, analizom širine obalnog pojasa oko vodotoka te usklađivanje Plana sa zakonskim propisima.

Odluka o izradi VII izmjena i dopuna PPUG Gospica
Back to top