Održan 21. Kolegij Gradonačelnika

10. studenog 2011. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 21. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

1. Prijedlog Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
   -prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
   -prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
2. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području Grada Gospića
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću Usluga d.o.o. Gospić za nabavu komunalnog vozila
5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić
6. Prijedlog Zaključka o dopuni Plana nabave, roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
7. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za razdoblje od 4 godine
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za davanje koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Gospića

Back to top