Održan 22. kolegij Gradonačelnika

23. studenog 2011. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 22. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

1.    Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2011. gića za 2013. godinu

 • Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 • Program javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2013. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 • Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
 • Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 • Akcijski plan potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2013. godinu
 • Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 • Proračun Grada Gospića za 2013. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu, Projekcija Proračuna Grada Gospića za 2013. do 2015. godine i Plan razvojnih programa Grada Gospića za 2013. do 2015. godine
 • Odluka o nerazvrstanim cestama
 • Odluka o izdavanju „Tabularne isprave” Domu zdravlja Gospić
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 • Zaključak o sklapanju ugovora sa komunalnim poduzećem Usluga d.o.o.
 • Zaključak o ispravci pogrešaka u Odluci o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 • Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2012. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Gospića
 • Zakljujučak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2012. godinu i Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu
 • Odluka o produženju prava osobne služnosti na kat.čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi
 • Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 11 do 30. 11. 2012. godine
 • Back to top