Održan 27. kolegij Gradonačelnika

24. svibnja 2012. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 27. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu i Obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Gospića (SEAP)
 3. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
 4. Prijedlog Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
 5. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
 6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa o korištenju 30 % sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 11. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području Grada Gospića
 12. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za povrat vlastito uloženih sredstava u ratom oštećenu obiteljsku kuću izgrađenu na kat. čest. br. 3146 k.o. Lički Osik
Back to top