Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

14. srpnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti:

 1. Odluka o izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje
 2. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – OPG-u „Zlatni bumbar“
 3. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Udruzi „Vila za Liku“
 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića“ – Gradskom društvu Crvenog križa Gospić
 5. Odluka o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a
 6. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2014. godinu
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2014./2015.
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 9. Odluka o izdavanju Tabularne isprave Domu zdravlja Gospić
 10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao kat.čest.br. 4885 k.o. Smiljan
 11. Zaključci o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. svibnja i od 01. do 30. lipnja 2014. godine 
Back to top