Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

29. studenog 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti:

 1. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2018. godinu
 2. Odluka o II izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu
 3. Odluka o izmjeni Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2018. godinu
 4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2018. godinu
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2018. godinu
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2018. godinu
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.  godinu
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 9. Odluka o III izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. godinu
 10. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 11. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2018. godinu
 12. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2018. godinu
 13. III Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu, Odluka o IV izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu, III izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
 14. Odluka o zaduženju Grada Gospića
 15. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 16. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 17. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 19. Odluka o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama
 20. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti
Back to top