Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

10. srpnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Počasni građanin Grada Gospića” – General pukovniku Mladenu Markaču
 5. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG Lika)
 6. Odluk ao dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića” – Udruzi Lička ekološka akcija (LEA)
 7. Odluka o donošenju Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Gospića
 8. Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 9. Odluka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Komunalac Gospić” d.o.o., za nabavu opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada
 10. Odluka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Komunalac Gospić” d.o.o., za nabavu komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada
 11.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2015./2016.
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića
 13. Odluka o osnivanju prava građenja u korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
 15. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 16. Odluka o definiranju Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje”
 17. Zaključci o primanju na znanje Izvješča o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj, svibanj i lipanj
Back to top