Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

15. rujna 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

  1. Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2011. god. i Bilješke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2011. godine
  2. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji grada Gospića za 2010. godinu
  3. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića
  4. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 07 do 31. 07. 2011. godine i od 01. 08. do 31. 08. 2011. godine
  6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
Back to top