Održana 28. sjednica Gradskog vijeća

31. svibnja 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Usvojeni akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu i Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu
 2. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Gospića (SEAP)
 3. Program javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
 4. Odluka o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
 5. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 7. Odluka o prihvaćanju Programa o korištenju 30 % sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu
 8. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
 9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 10. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području Grada Gospića
 12. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 04. do 30. 04. 2012. godine
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
Back to top