Održana 30. sjednica Gradskog vijeća

12. rujna 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2012. godine i Bilješke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2012. godine
2. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2011. godinu
3. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Gospića sa Planom civilne zaštite
4. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi
5. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
6. Zaključak o izmjeni Zaključka o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić
8. Prijedlog imenovanja osobe za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti na području Grada Gospića
9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 07 do 31. 07. i od 01. 08. do 31. 08. 2012. godine

Back to top