Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

23. prosinca 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2014. godinu
 2. Program javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 3. Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2014. godinu
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 6. Program javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2014. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2014. godinu
 8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 10. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 11. Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2014. godini
 12. Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2014. godinu
 14. Odluka o prihvaćanju Programa rada Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o. za 2014. godinu
 15. Proračun Grada Gospića za 2014. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu, Projekcija Proračuna Grada Gospića za 2014. do 2016. godine,  Plan razvojnih programa za 2014. do 2016. godine
 16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone Ugostiteljsko – turističke namjene Široka Kula – UPU 14
 17. Odluka o uključivanju Grada Gospića u Program POS-a i prijenosu prava vlasništva kat.čest. 2130/4 K.O. Gospić u korist APN-a
 18. Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 19. Odluka o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina
 20. Odluka o pristupanju Platformi Hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 22. Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Gospića
 23. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva Grada Gospića s rokovima čuvanja
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu
 25. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2014. godinu
 26. Zakljuačk o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 11. do 30. 11. 2013.
Back to top