Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

31. ožujka 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

 1. Odluka o autotaksi prijevozu
 2. Odluka o davanju suglasnosti poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. za nabavu radnog stroja – kompaktora
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenih
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
 5. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2014. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Gospića za 2013. godinu
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2013. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 13. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2013. godini
 14. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Grada Gospića
 15. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Muzeja Like Gospić
 16. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno informativnog centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 17. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 18. Zaključci o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 28. veljače i od 01. do 31. ožujka 2014. godine 
Back to top