Održana edukacija o ulozi reciklažnog dvorišta u Gospiću

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ KK.06.3.1.16.0042, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda održana je edukacija na temu „Uloga reciklažnog dvorišta i smanjenje količine otpada na odlagalištu“.

Grad Gospić u sklopu projektnih aktivnosti organizira izobrazno-informativne aktivnosti sa ciljem jačanja svijesti stanovništva o sprječavanju nastanka otpada i odvojenom prikupljanju. Dobra organizacija, promidžba i edukacija mogu rezultirati povećanjem ljudske svijesti i odgovornosti za okoliš, a posebno time i potaknuti ispravne manipulacije sa opasni otpadom. Da bi proces reciklaže postigao očekivani uspjeh edukacija stanovništva ima veliku ulogu.

Edukacija je održana u skladu sa Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Gđa. Tajana Brajković naglasila predavač na edukaciji istaknula je važnost i ulogu reciklažnog dvorišta koje je u izgradnji, te na koji će se način smanjit količina otpada koje se danas odlaže na odlagalištu Rakitovac. Odvojeno skupljanje otpada koje se može reciklirati, te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

 

Back to top