Odžana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

03. prosinca 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
 2. Odluka o donošenju Ciljanih IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone ugostiteljsko-turističke namjene Široka Kula – UPU 14
 4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2014. godinu
 5. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 6. Odluka o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014. godinu
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2014. godinu
 8. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2014. godinu
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunaama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 12. Odluka o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 13. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 14. Odluka o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2014. godinu
 15. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu  
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Zaključci o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30 rujna, 01. do 31. listopada i od 01. do 30. studenog 2014. godine
Back to top