PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

 Na temelju Zaključka o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa: 406-01/17-01/05, Urbroj:2125/01-02-17-04, od 19.09.2017.god., pročelnik-tajnik Tajništva, objavljuje slijedeći

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

 I PREDMET PRODAJE– 3 rabljena službena vozila

  1. 1.Vrsta vozila : osobni automobili

 a) Marka vozila : Peugeot

     Tip vozila: 207

     Model vozila: 1,6HDI

     Boja vozila: plava s efektom

     Broj šasije: VF3WC9HZC33440607

    Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala

    Godina proizvodnje: 2006.

    Vrsta motora: Diesel-Euro IV

    Snaga motora : 80 kw

    Početna prodajna cijena:23.234,40 kuna  (iznos je umanjen za 30% od početne cijene)

    Reg.oznaka: vozilo nije registrirano

    Prijeđeni km: 282 693

 b) Marka vozila : Peugeot

    Tip vozila: 307

    Model vozila: 1.6 HDI

    Boja vozila: plava s efektom

    Broj šasije: VF33C9HYC84696146

   Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala

   Godina proizvodnje: 2006.

   Vrsta motora: Diesel-Euro IV

   Snaga motora : 80 kw

   Početna prodajna cijena: 16.949,10 kuna (iznos je umanjen za 30% od početne cijene)

   Reg.oznaka: vozilo nije registrirano

   Prijeđeni km: 353 155

 c) Marka vozila : Volkswagen

     Tip vozila: Phaeton

     Model vozila: 3.0 TDI

     Boja vozila: crna s efektom

     Broj šasije: WVWZZZ3DZ98001550

    Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala

    Godina proizvodnje: 2008.

    Vrsta motora: Diesel-Euro IV

    Snaga motora : 176 kw

    Početna prodajna cijena: 49.000,00 kuna (iznos je umanjen za 30% od početne cijene)

    Reg.oznaka: nije registriran

    Prijeđeni km: 231 476

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, u korist proračuna Grada Gospića na žiro računa br. HR4323900011813000004, Model 68, Poziv na broj 7757-OIB uplatitelja.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 09-14,00 sati, na adresi: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 053/560-795 ili na broj mobitela: 095/8511629

III SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

– presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra

– dokaz o plaćenoj jamčevini

– broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane

 – ponuđenu kupoprodajnu cijenu

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove. Prodaja predmetnih službenih vozila ne oporezuje se PDV-om.

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

 

Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 14,30 sati.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

 Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja, te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja ponuditelji biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

 Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Gospićem u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

                                                                                    Klasa:406-01/17-01/5

                                                                                    Urbroj:2125/01-02-17-08

                                                                                    Gospić, 6. prosinca 2017 godine.

                                                         

                                                                       Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Back to top