Popis usvojenih akata sa 14. sjednice Gradskog vijeća

20. srpnja 2022. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

  1. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo” – Ani Lemić, prof.;
  2. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo” – Stožernom brigadiru Hrvatske vojske Ivanu Čaniću Baji (posmrtno);
  3. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Ličkoj pukovniji Gospić;
  4. Odluka o prijenosu prava vlasništva posebnog (etažnog) dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3859, k.o. Lički Osik

 

Back to top