Poziv na dostavu ponuda Ministarstva pravosuđa i uprave – Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Urbroj: 2021-11640-NG od 5. II. 2021. (28)

Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 8900-HR) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (NN MU br.: 1/2019), Jedinica za provedbu projekta objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

(Radovi)

Država: Republika Hrvatska

Naziv projekta: Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Naziv ugovora:nabava radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske

Zajam br.: HR-8900

Br. PDP-a: MOJPA/ILAS AF-A1.5/NCB/21/72

1. Republika Hrvatska je dobila zajam od Svjetske banke kako bi se pokrio trošak Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, te namjerava iskoristiti dio sredstava za plaćanja u okviru ugovora za nabavu radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske. Za ovaj ugovor Zajmoprimac će obrađivati plaćanja korištenjem metode izravne isplate, kako je definirano u dokumentu Svjetske banke »Smjernice o isplati sredstava za financiranje investicijskih projekata« (engl. Disbursement Guidelines for Investment Project Financing).

2. Ministarstvo pravosuđa i uprave poziva prihvatljive ponuditelje da dostave zapečaćene ponude za nabavu radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske. Mjesto izvođenja radova je zgrada bivšeg vojnog skladišta Matras koje se nalazi na adresi Kaniška b.b. u zapadnom dijelu grada Gospića, na građevnoj čestici k.č.br. 3506 k.o. Gospić. Namjeravani datum završetka za sve radove je dvanaest mjeseci od datuma početka radova. Predviđaju se izvesti standardni radovi u zgradarstvu: građevinsko-obrtnički radovi, radovi na vodoopskrbi i odvodnji, radovi na strojarskim i elektroinstalacijama, radovi na sustavu dojave požara, sustavu tehničke zaštite, radovi na instalaciji za gašenje požara, radovi na dizalu te radovi uređenja okoliša objekta.

3. Nadmetanje se provodi kao domaći otvoreni postupak nadmetanja korištenjem Poziva na dostavu ponuda (PDP), kako je to navedeno u »Propisima o nabavi za Zajmoprimce IPF-a« Svjetske banke srpanj 2016., revidirano studeni 2017. godine (Propisi o nabavi) te je otvoreno za sve prihvatljive ponuditelje, kako je navedeno u Propisima o nabavi.

4. Zainteresirani prihvatljivi ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije od Jedinice za provedbu projekta (n/p gosp. Nino Gunjača, tender@zikprojekt.hr) i pregledati dokumentaciju o nabavi tijekom uredovnog vremena od 10 do 15 sati na navedenoj adresi.

5. Zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi na hrvatskom jeziku dostavom pisanog zahtjeva na e-adresu: tender@zikprojekt.hr. Dokument se zainteresiranim ponuditeljima dostavlja elektroničkom poštom.

6. Ponude se moraju dostaviti na donju adresu na ili prije 25. ožujka 2021. u 11 sati. Elektroničko nadmetanje nije dopušteno. Zakašnjele ponude su neprihvatljive. Ponude se javno otvaraju u prisutnosti imenovanih predstavnika ponuditelja i svakog tko odluči biti prisutan na navedenoj adresi 25. ožujka 2021. u 11 sati.

7. Sve ponude trebaju imati popratno Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 350.000,00 kn.

8. Adresa koja se spominje u tekstu je: Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, Jedinica za provedbu projekta, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, soba 703, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: +385 95 9076 396, 01 4886 228; 01 4886 229, e-adresa: tender@zikprojekt.hr, internetska stranica: www.uredjenazemlja.hr.

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

 

Poziv možete naći na linku Narodnih novina. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311645.html

Back to top