POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ( područnoj) regionalnoj samoupravi („N.N“ br. 86/08 i 61/11)Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Voditelj pisarnice u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, Odjeljak pisarnice, dana 16.01.2013.god., objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto Voditelja pisarnice može pristupiti:

  1. MIRA PERŠA iz Gospića, Ivana Hrvaćanina 11A
  2. ANKICA JOVANOVIĆ iz Gospića, Budačka 263 F
  3. KATA ŠPOLJARIĆ iz Gospića, Pazariška ulica 30
  4. MARINKA ŽUPAN iz Gospića, Petra Svačića 24

 Imenovani kandidati trebaju pristupiti testiranju dana

25. 01. 2013.god. u 9,00 sati
Gradska vijećnica Grada Gospića, Budačka 55

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnosti naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačene vrijeme. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa pismeno su obaviješteni da ne mogu pristupiti pisanom testiranju.
Pisani test sastojat će se od 10 pitanja iz svakog područja testiranja, na koja treba odgovoriti zaokruživanjem jednog točnog odgovora ili upisivanjem odgovora na praznu crtu. Svaki točan odgovor donosi 1 (jedan) bod. Na intervju koji će se provesti neposredno poslije pisanog testiranja pozvani će biti samo oni kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i praktičnog rada.
Ostale informacije vezane za pisano testiranje navedene su u Uputi koja je prethodno objavljena na web-stranici Grada Gospića.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni kandidatima neposredno nakon testiranja. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Gospića i na oglasnoj ploči Grada Gospića.

 

Klasa: 112-03/12-01/10
Urbroj:2125/01-03-12-18
Gospić, 16. 01. 2013.god.

POVJERENSTVO

Back to top