Procjena vrijednosti nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) koji je na snazi od 25. srpnja 2015. godine. Zakonom se po prvi put uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada u provedbi ovog Zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, te njihova evaluacija za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj neovisno u čijem su vlasništvu. Intencija Zakona je nadzirati kretanje cijena nekretnina u svrhu sprječavanja manipulacija, sve radi postizanja sigurnosti između poslovnih i osobnih odnosa svih sudionika u prometu nekretninama.

Za potrebe provedbe navedenog Zakona, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je Informacijski sustav „eNekretnine“. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje „eNekretnina“, te izdavanje i korištenje podataka iz istog, propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ br. 114/15 i 122/15).

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena za područje Grada Gospića predaje se putem aplikacije „eNekretnine“, na službeni mail: grad-gospic@gs.t-com.hr, poštom ili osobno u pisarnicu na adresu:

GRAD GOSPIĆ
Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Budačka 55
53 000 Gospić

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17, 37/17,129/17 i 18/19) upravna pristojba plaća se u iznosu od 20,00 kuna na zahtjev u državnim biljezima (Tar.br. 1) i 180,00 kuna po izdanom izvatku iz zbirke kupoprodajnih cijena  (Tar.br. 50), na račun  Proračuna Grada Gospića:
IBAN:HR4323900011813000004,
model:HR68,
uz poziv na broj odobrenja:  5703-OIB

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA:

Poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta
Poredbene kupoprodajne cijene za stanove
Poredbene kupoprodajne cijene za poslovne prostore
Poredbene kupoprodajne cijene za obiteljske kuće
Poredbene zakupnine za zemljišta
Poredbene zakupnine za poslovne prostore
Poredbene najamnine za stanove
Poredbene cijene za ostale nekretnine

Back to top