Program društveno poticane stanogradnje POS – Javni natječaj

Na temelju članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09) i članka 17. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 2/08 i 8/09), Gradonačelnik Grada Gospića utvrđuje tekst

J A V N O G   N A T J E Č A J A
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz
Programa društveno poticane stanogradnje

I.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova koji se grade prema Programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program).

Nositelj investitorskih poslova u svezi s izgradnjom i prodajom stanova je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija), a zemljište i komunalnu infrastrukturu osigurava Grad Gospić.


Etalonska cijena građenja prema čl. 5. st. 3. Zakona o POS-u (NN 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09) iznosi 792,41 €/m2 korisne površine stana (projektiranje, građenje, nadzor i dr. + PDV).Troškovi koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu nisu uključeni u etalonsku cijenu građenja.

Ukupna maksimalna cijena = 1.109,38 €/m2 korisne površine stana

Cijena se plaća jednokratno ili na rok koji ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva prema Pravilniku minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (“Narodne novine” broj 106/04 i 25/06) i to kako slijedi:

VRSTE PROSTORIJA

VRSTE STANOVA netto korisna površina m2

GS

1 S

1,5 S

2 S

2,5 S

3S

3,5 S

4 S

4,5 S

5 S

dnevni boravak (DB)

24

20

20

21

22

22

22

25

25

25

spavaća soba (SP2)

 

 

 

10

10

10

10

13

13

13

spavaća soba (SP2)

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

spavaća soba (SP2)

 

 

 

 

 

 

 

10

10

10

spavaća soba (SP2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

dodatna spavaća soba (SP1)

 

 

8

 

8

 

8

 

8

 

ulaz (UL)

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

hodnik (HO)

 

 

 

 

3

5

6

6

7

7

kuhinja (KH)

4*

5

5

6

6

6

8

8

8

8

blagovaonica (BL)

 

5

6

6

7

7

8

9

9

9

kupaonica (KP)

4

6

6

6

6

6

7

7

7

7

garderoba (GD)

 

 

 

 

 

 

4

4

4

5

otvoreni prostor (TR; BA; LĐ; VR)

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Ukupno stan

38

42

53

58

71

75

92

101

110

113

Spremište

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Sveukupno

40

44

55

60

73

77

94

104

113

115

garaža G; Gs; P prosjek

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

Broj osoba u stanu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

* u garsonijeri iskazana površina kuhinje sastavni je dio površine dnevnog boravka

Ako se za kupnju istog stana natječe više građana koji ispunjavaju utvrđene uvjete, prednost ima onaj čije obiteljsko domaćinstvo ima više članova.

Ukoliko u toku natječaja neće biti zainteresiranih obitelji sa više članova za kupnju većeg stana (trosobni, dvosobni) postoji mogućnost kupnje većeg stana i za obitelji s manjim brojem članova.

Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora je ispunjavanje kriterija za odobravanje bankovnog kredita kupcu – podnositelju zahtjeva koje određuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenima u ugovoru o poslovnoj suradnji sklopljenom između Agencije i poslovne banke koja financijski prati gradnju stanova iz Programa na području Grada Gospića.

II.


Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima hrvatski državljanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske, ako on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću, stan odnosno kuću za odmor, te druge nekretnine znatnije vrijednosti, ako on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju odgovarajući stan ili kuću.

 

Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ove točke smatraju se bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati.

Odgovarajućim stanom u smislu stavka 1. ove točke razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2. Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

 III.

Kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana su:

 1. vrijeme prebivanja na području Grada Gospića za podnositelja zahtjeva;
 2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod);
 3. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva;
 4. životna dob podnositelja zahtjeva;
 5. status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva, stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 6. invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva;
 7. stambeni status.

Bodovi dobiveni po navedenim kriterijima zbrajaju se, te se na osnovu njih utvrđuje redoslijed na Listi reda prvenstva(u daljnjem tekstu: Lista). 

 IV.

Zahtjev za utvrđivanje Liste reda prvenstva potencijalnih kupaca stana podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u Gradskom upravnom Odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Budačka 55, ili na internet stranici Grada Gospića www.gospic.hr.                            

Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za utvrđivanje Liste reda prvenstva potencijalnih kupaca stana, priložiti sljedeće dokumente kojima dokazuje pravo na uvrštenje na listu reda prvenstva za dodjelu stana:

 1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice,
 2. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva
 3. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status:
  1. ugovor o najmu stana zaključen s pravnom osobom ili fizičkom osobom ili
  2. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod treće osobe
  3. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod roditelja u stanu – kući ili
  4. vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji stana ili kuće ili
  5. rješenje o komunalnoj naknadi i dr.,
 1. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva,
 2. izjava ovjerena kod Javnog bilježnika dana pod moralnom i krivičnom odgovornošću da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretnine ili nemaju u vlasništvu odgovarajući stan na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), sukladno točki II. ovog natječaja,
 3. potvrdu o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu,
 4. potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva koji ima status hrvatskog branitelja za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu,
 5. rješenje Invalidske komisije Mirovinsko – invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,
 6. te druge dokaze potrebne za dokazivanje traženih uvjeta.      

 V.


Zahtjevi s propisanim ispravama podnose se Povjerenstvu za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje POS-a, a predaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu: Grad Gospić, Gradski upravni Odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Povjerenstvo za POS, Budačka 55, 53 000 Gospić.

 VI.


Rok za podnošenje zahtjeva je 01.rujan 2011. godine.

VII.


Bodovanje i utvrđivanje Liste obaviti će Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje POS-a.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste odnosno na neuvrštavanje na Listu.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Gospića u roku od 8 dana objavljenog prijedloga Liste.
Konačnu Listu utvrđuje Povjerenstvo nakon što Gradonačelnik Grada Gospića donese odluku po podnijetim prigovorima.

VIII.

Konačna Lista potencijalnih kupaca objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Gospića, Budačka 55.

IX.

Dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti u Gradskom upravnom Odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Budačka 55, 53 000 Gospić, tel:053/658-801 ili na internet stranici Grada Gospića www.gospic.hr.                          

Klasa: 371-01/11-01/39
Ur. broj: 2125/01-02-11-01
Gospić, 20.07.2011

GRADONAČELNIK
GRADA GOSPIĆA
Milan Kolić, v.r.

POS_2Back to top