Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2019. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu sufinanciranja programa i projekata u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail: nikolina.jelaca@gospic.hr .

 

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Upute za prijavitelje zdravstvena zastita i socijalna skrb
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna Javnog poziva
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Izjava o partnerstvu
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 10. Opći uvjeti ugovora
 11. Ugovor
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvjestaja
Back to top