Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2019. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija udruga u području kulture.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail  lidija@gospic.hr .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Uputa za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Izjava o partnerstvu
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima
 10. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju
 11. Opći uvjeti ugovora
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja programa

 

Back to top