Program javnih potreba za 2012. godinu

Grad Gospić, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, na temelju članka 57. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik“ br. 7/09, 5/10, 7/10), na temelju članka 57. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne ) samouprave (NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 , 147/03, 132/06, 23/07 i 73/08), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 10/97 i 107/07) i Zakona o udrugama (NN broj 88/01, 11/02), objavljuje

POZIV

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture,
udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2012. godinu

 I.

Javne potrebe u području predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, kulture, tehničke kulture, udruga građana i zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu : javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Gospića jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Gospić koje se programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Grada Gospića za 2012. godinu u skladu sa zakonom uvrstiti će se:

– u području predškolskog odgoja – sufinanciranje standarda pedagoškog

odgoja, te opremanje ili adaptacija objekata dječjih vrtića,

– u području školstva – sufinanciranje standarda školskog odgoja i obrazovanja,

– u području športa – sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti športskih udruga, saveza i zajednica u športu na razini Grada Gospića koje su od interesa za Grad Gospić i to za: poticanje i promicanje športa, očuvanja i poboljšanja postignute kvalitete športa posebice onoga dijela koji se doprinijeti promidžbi Grada Gospića, održavanja i izgradnje športskih objekata i terena, osiguravanje što većeg broja djece i mladeži u šport putem športskih udruga koje djeluju na području Grada, provedbi sustava treninga i natjecanja športskih udruga, provođenja dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

– u području kulture – redovita djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Gospić, kao i utvrđenih zakonom; izdavanje časopisa i listova u kulturi, organiziranje akcija i manifestacija u književno – nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti; program filmske djelatnosti, zaštita filmske baštine i prezentacije filmske i video produkcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko – galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno- scenske djelatnosti; programi unapređenja knjižničarske i muzejsko – galerijske djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Grad Gospić u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno – umjetničkog amaterizma; investicijsko održavanje i opremanje objekata od interesa Grada Gospića,

– u području tehničke kulture – sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Grad Gospić,

– u području udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – redovita djelatnost udruga, zaštita i promicanje ljudskih prava, preventivni programi sprečavanja nasilja u školama, programi u području socijalne skrbi, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja kronično oboljelih osoba i osoba sa invaliditetom, potpore djece i mladima, obrazovanje, područja demokratizacije i razvoja društva, unapređivanje kvalitete življenja, zaštite i očuvanja zdravlja, zaštitne prevencije i zaštite okoliša.

II.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno odražavaju aktivnosti i projekte koji predstavljaju interese za Grad Gospić.

III.

U obrazloženju prijedloga, predlagatelji će dostaviti kratki i detaljni opis programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Grad Gospić.

Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

U obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada Gospića , soba br. 25 ili na web stranici Grada Gospića www.gospic.hr . PRIJAVNICA-download

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenom području da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 15. rujna 2011. godine na adresu:

GRAD GOSPIĆ

GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA

SAMOUPRAVU I UPRAVU

Budačka 55, p.p. 46

53 000 Gospić

Nepotpune, neobrazložene i financijskim planom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava. Uz prijave potrebno je navesti i vremenski period ostvarivanja predloženog programa.

 

KLASA: 402-04/11-01/07
Urbroj: 2125/01-03-11-01

U Gospiću, 25. srpnja 2011. godine

S poštovanjem,

PROČELNIK
Slaven Stilinović, dipl.ing.,v.r.

Back to top