Projekt: „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Komunalac Gospić d.o.o“

U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“  – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. iz Gospića odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za Komunalac Gospić d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.889.433,33 kuna, od čega visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Ostatak sredstava osigurali su Komunalac Gospić d.o.o. i Grad Gospić.

Projekt će se provoditi u trajanju od 15 mjeseci na području Grada Gospića čime je obuhvaćeno oko 3685 kućanstva i 280 pravnih osoba. U sklopu projekta nabaviti će se dva nova komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada sa novom najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova i prihvatljiviji su za okoliš.

Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za odvojeno sakupljanje otpada što će rezultirati povećanjem količina odvojeno sakupljenog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Provedbom ovog projekta modernizirati će se vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i  kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.

Projekt: „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić“

Cilj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić“ je unapređenje vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kako bi se umanjili zdravstveni rizici stanovništva, gubici pružatelja ovih usluga, osigurala zaštita okoliša i omogućila kvalitetna usluga krajnjim korisnicima te zadovoljavanje određenih standarda propisanih trenutno važećom zakonskom regulativom. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 215 milijuna kn od čega 49,4 milijuna otpada na vodoopskrbu, na rekonstrukciju i širenje sustava odvodnje 100 milijuna kn, 44 milijuna kn na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 8,78 milijuna kn na opremu te 12,87 milijuna kn odlazi na nadzor i upravljanje projektom te na njegovu vidljivost i promidžbu.

67,10 % (144,4 milijuna kn) sufinancira se EU sredstvima, a ostatak sredstvima: državnog proračuna (25,96 milijuna kn), Hrvatskih voda (25,96 milijuna kn), Grada Gospića (15,08 milijuna kn) i Općine Perušić (3,79 milijuna kn).

Novim projektom izvršit će se:

 • dogradnja sustava odvodnje: 26,5 km gravitacijskih cjevovoda, 8,67 km tlačnih cjevovoda i 28 crpnih stanica,
 • rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje u gradu Gospiću u dužini od 3,6 km,
 • rekonstrukcija sustava vodoopskrbe: rekonstrukcija postojećeg sustava (8 km), dogradnja postojećeg NUS-a, rekonstrukcija vodovoda VS Bilaj-Lički Osik (10,7 km),
 • izgradnja upravne zgrade i nabava opreme (vozila, građevinski strojevi, autocisterne i dr.),
 • razdjeljivanje dijela mješovitog sustava u Gospiću,
 • dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja te povećanje njegovog kapaciteta s 5.200 ES na 13.026 ES (ekvivalent stanovnika),
 • izgradnja posebnog pogona za solarno sušenje mulja.

Projekt: “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“

Dječji vrtić „Pahuljica“ uključio se u projekt “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

Uključivanjem u navedeni projekt digitalizirat će se proces upisa u Dječji vrtić „Pahuljica“ te na taj način omogućiti upis djece u dostupne programe odgoja i obrazovanja putem sustava e-Građani.

Projektom će se omogućiti pokretanje jedinstvenog zahtjeva i potpuna obrada te na taj način ostvariti administrativno rasterećenje roditelja/skrbnika, budući da za prijavu više neće biti potrebno donositi razne potvrde (poput rodnog lista djeteta ili potvrde o zaposlenju), već će Sustav te podatke sam povlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela koja su dosad građanima izdavala potvrde na svojim šalterima.

Navedeni projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –2020., u ukupnoj vrijednosti od 40.002.019,64 kn, a provodi ga Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET.

Uskoro e-upisi u Dječjem vrtiću „Pahuljica“

Projekt: „Živjeti zdravo“

Grad Gospić i Hrvatski zavod za javno zdravstvo potpisali su Sporazum o suradnji u okviru provedbe projekta „Živjeti zdravo“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, radi provedbe aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja u različitim okruženjima s ciljem prevencije rizičnih čimbenika za razvoj vodećih kroničnih nezaraznih bolesti i očuvanja zdravlja uopće. 

Temeljem Sporazuma o suradnji Hrvatski zavod za javno zdravstvo će isporučiti set opreme za uređenje fitness vježbališta na otvorenom, set opreme za uređenje novog dječjeg igrališta i set opreme za uređenje i označavanje hodačke staze u Jasikovcu, a Grad Gospić će dostavljenu opremu ugraditi.

Kroz projekt „Živjeti zdravo“ uredit će se novo dječje igralište i fitnes vježbalište u parku Jasikovac. Također, u Jasikovcu će se postaviti urbana oprema (stalci za bicikle, klupe za prematanje i dojenje i koševi za otpatke) te urediti hodačka staza.

Projekt „Živjeti zdravo“ provodi se na području cijele Hrvatske, a planirano trajanje projekta je do 6. prosinca 2022. godine. Ukupan iznos projekta je 30.373.299,36 kuna od čega je iznos EU potpore 85%,  a sufinancira se u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda (referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.01.0001).

Uskoro u Jasikovcu novi sadržaji

Projekt: „U zagrljaju zdrave prehrane 5“

Projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 5“ Grad Gospić je prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2020. – 2021.)“, raspisan od strane Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti za 282 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića  kroz osiguravanje besplatne prehrane u školama, a ukupna vrijednost projekta iznosi 256.510,45 kuna i u cijelosti se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD-a).

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 5“ 

 

Projekt: „Sustav javne rasvjete Grada Gospića – prva funkcionalna cjelina“

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrila je Gradu Gospiću „ESIF kredit za javnu rasvjetu“ za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“. 

U prosincu 2020. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 3.500.000,00 kn s PDV-om uz kamatnu stopu koja za Grad Gospić kao brdsko-planinsko područje iznosi 0,1 % fiksno godišnje, s rokom otplate 10 godina.

Vrijednost projekta iznosi 3.749.387,05 kn, postojeća potrošnja iznosi 707.958,48 kWh godišnje, dok bi nakon zamjene iznosila 272.074,79 kWh godišnje te bi ušteda iznosila 102,35 t CO2/god.

Sustav javne rasvjete Grada Gospića podijeljen je u 2 funkcionalne cjeline te je prva bila ekonomski prihvatljiva propozicijama natječaja HBOR na koji je i prijavljena za sufinanciranje.

Cilj projekta je postizanje poboljšanja energetskih i ekoloških svojstava javne rasvjete te ostvarenje značajnih energetskih ušteda potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete na području Gospića.

Kapitalni projekt „Sustav javne rasvjete Grada Gospića – prva funkcionalna cjelina“ iz ESIF sredstava

Projekt: “Izgradnja trga Nikole Tesle”

U 2020. godini započeo je projekt uređenja trga ispred Kulturno Informativnog Centra u Gospiću gdje slijedi postavljanje spomenika Nikole Tesle. Projekt će se odvijati u dvije faze.

Prva faza obuhvatiti će uređenje staza, ogradnih zidova, urbane opreme i postavljanja postolja koje je identično postolju Teslinog kipa na slapovima Niagare. Nakon toga uslijedit će uređenje zelenih površina i hortikulture te ostali građevinski radovi. Teslin će kip, po pravilima struke, biti premazan voskom i na novouređenom trgu zasjati pozicioniran da gleda prema Budačkoj ulici.

Grad Gospić nakon rata dao je izraditi odljev spomenika koji je rad poznatog kipara Frana Kršinića. Takav spomenik nalazi se još na poznatim slapovima Niagare i ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a odljev spomenika koji je nekada bio na trgu u Gospiću nalazi se u Ljevaonici akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Odluku da se spomenik postavi ispred Kulturno Informativnog Centra donijelo je Gradsko vijeće još 2014. godine, međutim tek je ove godine Grad Gospić uspio osigurati sredstava za realizaciju projekta te je nakon provedenog postupka javne nabave 21. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor s odabranim izvođačem. Ukupna vrijednost radova je 1.880,232,80 kuna.

Gradonačelnik potpisao Ugovor za povratak Teslinog spomenika

Projekt: “Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera (PRŠI)”

Gradu Gospiću je nositelj projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje grada Gospića, grada Otočca i općine Plitvička jezera kojim bi se za sve korisnike osigurao pristup internetu sa brzinama od najmanje 100 Mbit/s. Ovaj projekt rezultat je dugotrajnog i vrijednog rada koji je započeo još u srpnju 2017. godine.

Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisao je 31.7.2020. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera.

Ukupna vrijednog ugovora iznosi 98.233.814,40 kn (s PDV-om) od čega su 75.091.365,14 kn bespovratna sredstva.

Gradonačelnik potpisao Ugovor vrijedan  gotovo 99 milijuna kuna kojim će započeti implementacija  širokopojasnog interneta na ličkom  području

 

Projekt: „Izgradnja reciklažnog dvorišta“

Grad Gospić prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na k.č. 2987/2, k.o. Gospić u travnju 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ potpisan je između Grada Gospića kao korisnika te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Vrijednost projekta iznosi 4.710.530,47 kuna od čega su 3.677.125,89 kuna bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda dok ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 4.326.030,47 kn. Ugovor je potpisan 09. listopada 2020. godine.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište otpada Rakitovac u Gospiću. Sprječavanje nastanka otpada od proizvodnih procesa do kraja životnog ciklusa proizvoda i njihovih komponenti, dio je Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast gdje je središnji aspekt prelazak na kružno gospodarstvo, s ciljem svođenja nastajanja otpada na najmanju moguću mjeru. Grad Gospić reciklažno dvorište izgradit će i opremit na k.č. 2987/2, k.o. Gospić, a po završetku izgradnje reciklažno dvorište dodijelit će se Komunalcu Gospić d.o.o. na upravljanje.

Sadržaj teksta priopćenja je isključiva odgovornost Grada Gospića.

Gradu Gospiću dodijeljena bespovratna sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta

Grad Gospić je na Poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ prijavio projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta“

 

Projekt: “Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku”

Grad Gospić je projekt izgradnje dječjeg igrališta na Ličkom Osiku prijavio na LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAGa Lika za razdoblje 2014.2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.2020..

Glavni cilj projekta je, izgradnjom dječjeg igrališta u naselju Lički Osik, doprinijeti poboljšanju kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog projekta su obitelji s područja naselja Lički Osik i naselja u blizini koji će koristiti dječje igralište. provedbom projekta će se doprinijeti podizanju društvenih standarda kroz stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji na području naselja Lički Osik, koje je drugo najveće naselje na području grada Gospića sa 1914 stanovnika, od čega 49,63% čini stanovništvo mlađe životne dobi (do 35 godina starosti).

Intenzitet potpore je 90% ukupno prihvatljivih troškova ili 369.686,61 kuna.

Uskoro kreće izgradnja dječjeg igrališta na Ličkom Osiku

Projekt: “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada”

U partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem prethodnog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnina za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, Grad Gospić prijavio se u prosincu 2018. godine na poziv pod nazivom Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Vrijednost projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” iznosi 2 milijuna i 130 tisuća kn. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava dok ostatak financira Grad Gospić i to u iznosu od 320 tisuća kuna.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Realizacija projekta započela je u 2020. godini prvom fazom. U prvoj fazi projekta nabavljeni su spremnici većih zapremnina, odnosno kontejneri, dok će se u drugoj fazi projekta nabaviti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada za kućanstva, odnosno kante.

Stigli kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada

Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu

 

Projekt: „Korak prema jednakosti“

Projektom „Korak prema jednakosti“ koji je Grad Gospić prijavio na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., osigurana su sredstva za rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama za sljedeće četiri godine. Nakon provedene ocjene kvalitete projekta od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, projekt Grada Gospića je dobio maksimalnih 100 bodova.

Ukupna vrijednost projekta je 2.899.315,20 kn, te Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio sufinanciranja Grada 8,01%, odnosno 232.315,20 kn.

U školskoj godini 2017./2018. je zaposleno 11 pomoćnika u nastavi, u 2018./19. zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi, a za školsku godinu 2019./20. je zaposleno 7 pomoćnika u nastavi koji pružaju stručnu pomoć u radu za 12 učenika s teškoćama u razvoju u 3 škole kojima je Grad Gospić osnivač.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za učenike s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

 

Projekt: „Zapošljavanje žena na području grada Gospića“

Grad Gospić je na Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava prijavio projektni prijedlog „Zapošljavanje žena na području grada Gospića“.

Cilj projekta je ojačati radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem 30 žena koje će pružati pomoć osobama u nepovoljnom položaju, te doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva i povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti nezaposlenih žena i krajnjih primatelja pomoći.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Ukupna vrijednost projekta je 4.767.796,32 kn, a udio financiranja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Partneri na ovom projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Gospić, Centar za socijalnu skrb Gospić i Gradsko društvo Crvenog križa Gospić.

Operativni program 2014. – 2020.

Novosti o projektu možete pronaći klikom na sliku:      Novosti o projektu Zapošljavanje žena na području Gospića

 

 

 

Projekt: „Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički  Osik“

Grad Gospić je na Poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ prijavio projekt „Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički  Osik“.

S Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj /Kohezijskog fonda/ Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  u financijskom razdoblju 2014. – 2020..

CILJ I OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je smanjiti negativne učinke na okoliš kroz provedbu 4 mjere energetske učinkovitosti na zgradi OŠ Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički Osik u svrhu ostvarenja doprinosa smanjenju potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Mjere energetske učinkovitosti su: (1) Vanjska ovojnica, (2) strop prema negrijanom, stropovi prema tavanu, (3) zamjena kotla na biomasu i (4) zamjena rasvjetnih tijela. Provedbom navedenih mjera očekuje se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 791.605,92 kWh i smanjenje CO2 za 190 t/god te se uvodi korištenje OIE u predmetnoj zgradi.

Doprinos navedenim rezultatima ostvaruje se kroz ostvarenje energetskih ušteda po svim mjerama predviđenim projektnim prijedlogom koje su kako slijedi:

 1. MJERA 1 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 259.052,00 kWh/god, a smanjenje emisije CO2 iznosi 68,19 t/god.
 2. MJERA 2 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 202.893,00 kWh/god; a ušteda emisije CO2 provedbom mjere 53,41 t/god.
 3. Mjera 3 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 296.929,00 kWh/god, a ušteda emisije CO2 provedbom mjere 3 iznosi 63,64 t/god.
 4. Mjera 4 – Ušteda primarne energije za grijanje Qdel provedbom mjere 32.731,92 kWh/god, a ušteda emisije CO2 provedbom mjere 4 iznosi 4,76 t/god.

PROJEKT OBUHVAĆA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

EP1 Izrada projektne dokumentacije

EP2 Aktivnosti energetske obnove

EP3 Promidžba i vidljivost

EP4 Upravljanje projektom

USPJEŠNOM PROVEDBOM PROJEKTA OMOGUĆIT ĆE SE POSTIZANJE SLJEDEĆIH REZULTATA:

R1 Uspješno apliciran projektni prijedlog

R2 Uspješno provedene aktivnosti energetske obnove

R3 Povećana vidljivost projekta te vidljivost usluga i proizvoda Prijavitelja.

R4 Projekt uspješno završen

Ukupna vrijednost projekta:

5.182.604,63 kn

Bespovratna sredstva:

2.122.559,13 kn

Razdoblje provedbe projekta:

01.01.2014. – 16.10.2020

Kontakt osoba za više informacija:

Marko Bošnjak, voditelj projekta

E-mail: marko.bosnjak@gospic.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

Potpisan Ugovor za Projekt energetske obnove zgrade OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik

Projekt: Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“

Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“ projekt je koji je Grad Gospić prijavio na natječaj iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 4.071.008,65 kn, uz 100% financiranje Europske unije iz Programa ruralnog razvoja.
Ovim će se projektom rekonstruirati postojeća šumska cesta, koja u sadašnjem obliku i sadašnjem stanju ne zadovoljava propisane tehničke uvjete za šumske ceste. Također će se povećati razina protupožarne zaštite, racionalizirati troškovi šumarskih radova (uzgajanja, zaštite, uređivanja i dr.), omogućiti lakši pristup lovištu, a predmetna prometnica bi imala i naglašenu turističku, rekreativnu te ostale općekorisne funkcije.

Potpisan ugovor za Projekt rekonstrukcije ceste na relaciji Vaganac – Kruščica

Projekt: “RAISE Youth”

Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth RAISE Youth projekt dobitnik je donacije od 3.100.000 € darovnice iz grant sheme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment) koja je dio sporazuma prema kojem Island, Lihtenštajn i Norveška rade na smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi.

Svrha projekta je doprinijeti osiguravanju poštenog i produktivnog rada mladima kroz socijalnu inovaciju na ruralnom području Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Španjolske. Specifični cilj projekta je pilotirati i promovirati inovativni RAISE Model (samo) zapošljavanja za mlade NEET populaciju utemeljeno na održivom agrobiznisu u 4 ruralne regije EU koji se suočavaju sa visokom stopom nezaposlenosti mladih i sa raseljavanjem.

Projekt RAISE je inovativan i nudi odgovor za nezaposlenost mladih sa ruralnog područja kreiranjem vlastitih radnih mjesta putem poduzetništva.

RAISE projekt sastoji se od 7 partnera: (Leader) GTF – Inicijativa za održivi rast (Hrvatska), Gender projekt za Bugarsku (Bugarska), AUR – Nacionalna udruga stručnjaka za ljudske resurse (Rumunjska), CASARRUBUELOS CITY COUNCIL (Španjolska), FUNDECYT-PCTEX (Španjolska), Goodworks Innovation Agency EWIV (Austrija) i Grad Gospić.

RAISE Youth

www.eeagrants.org

Back to top