Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Proračun
https://gospic.hr/proracun/

Proračun

Objavljeno 3. kolovoza 2018. | Gospic.hr


Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

Opći dio

Posebni dio

Plan razvojnih programa

 

Upute za izradu proracuna Grada Gospica 2020. -2022

Proračun u malom:

Proračun u malom za 2020. godinu

Proračun | Grad Gospić

Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

Opći dio

  • Račun prihoda i rashoda – sadrži plan svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Gospića za proračunsku godinu iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
  • Račun financiranja – sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja te sve izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu.

Posebni dio

  • sadrži plan rashoda i izdataka odjela gradske uprave i proračunskih korisnika raspoređenih po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima. Rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa

  • sadrži planirane rashode za investicije, kapitalne pomoći i donacije.
 

Upute za izradu proracuna Grada Gospica 2020. -2022

Proračun u malom:

Proračun u malom za 2020. godinu