Savjetovanje s javnošću o Nacrtu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada gospića

businessman working in office with using calculator and laptop. concept finance and accounting

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Procjena rizika).

 

Cilj provođenja savjetovanja:

Upoznavanje javnosti s nacrtom Procjene rizika te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Obrazloženje:

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15.) utvrđena je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti na predstavničkim tijelima Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje teritorijalno područje (članak 17. stavak.1. podstavak 2. Zakona).

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“ br. 49/17) utvrđena je obveza informiranja javnosti u postupku donošenja planskih dokumenata u području civilne zaštite.

Tako je člankom 61. Pravilnika propisano da su svi nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama u području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika, a koje kroz postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja.

Procjena rizika od velikih nesreća dokument je iz područja civilne zaštite kojim se identificiraju prijetnje i rizici od prirodnih nepogoda i tehničko tehnoloških nesreća, izrađuju scenariji mogućih neželjenih događaja, analiziraju posljedice velikih nesreća i utvrđuje ukupna spremnost sustava u području preventivnog djelovanja i reagiranja za slučaj nastanka velike nesreće. Procjena se izrađuje u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja rizika i učinkovitijeg upravljanja rizicima najmanje jednom u tri godine.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju:

  • standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,
  • prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,
  • unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,
  • pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko – senjske županije („Županijski glasnik“ br. 1/17, 14/17).

Postupak izrade Procjene rizika u skladu je s HRN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, što služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti već uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih.

Odlukom gradonačelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića (KLASA:240-01/23-01/1, URBROJ:2125-1-02-23-02, od 12. prosinca 2023. godine) te Odlukom o izmjeni Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića (KLASA:240-01/23-01/1, URBROJ: 2125-1-02-24-03, od 02. siječnja 2024. godine) uređen je sastav i obveze Radne skupine za izradu Procjene.

Glavni koordinator izrade Procjene rizika je Gradonačelnik  Grada Gospića. Odlukom su određeni koordinator za svaki pojedini rizik te nositelji i izvršitelji izrade rizika.

Kao konzultant za izradu Procjene rizika, Odlukom je određen ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tvrtka ALFA ATEST d.o.o. iz Splita.

Ovom Procjenom rizika obrađeni su slijedeći rizici:

  • potres,
  • poplava izazvana izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,
  • snijeg i led,
  • ekstremne temperature te,
  • epidemije i pandemije.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi nacrt Procjene rizika, dostave isključivo na priloženom obrascu sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na adresu e-pošte: marija.tomljenovic@gospic.hr

Savjetovanje traje od 21. veljače 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića možete pogledati OVDJE.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content