Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) definirane su namjene za koje se mogu tijekom proračunske godine trošiti planirana sredstva proračunske zalihe. Prema Zakonu o proračunu sredstva proračunske zalihe mogu se utrošiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i za ostale nepredviđene rashode tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i obvezan je o tome izvijestiti Gradsko vijeće Grada Gospića.

Podatci o korištenju proračunske zalihe po godinama prikazani su u nastavku:

Back to top