Upute kandidatima

UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA

Za provedbu Oglasa za prijam u službu

VODITELJA PISARNICE

u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, Odjeljak Pisarnice

1 izvršitelj/ica  – SSS, IV stupanj, upravne ili druge društvene struke na određeno vrijeme, do povratka odsutne službenice sa rodiljnog dopusta

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja, pravni i drugi izvori za pripremu provjere znanja

 

1. Opis poslova:

 

Rukovodi radom Odjeljka pisanice i arhivom, organizira i kontrolira rad Pisarnice. Organizira i vodi poslove uredskog poslovanja za sva tijela Grada u skladu s propisima o uredskom poslovanju. Daje smjernice i upute službenicima i namještenicima u obavljanju poslova iz djelokruga rada Odjeljka. Nadzire primjenu propisa na području uredskog poslovanja. Organizira pravovremenu otpremu pošte u poštansku službu , te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

2. Podaci o plaći:

 Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića utvrđena je u visini od 3.500,35 kn. Koeficijent za obračun plaće za navedeno radno mjesto iznosi 1,73.

 

3. Izvori za pripremu provjere znanja

 Pitanja kojima će se provjeravati znanje kandidata vezana su uz poznavanje osnova Ustava RH, Zakona o općem upravnom postupku te Uredbe o uredskom poslovanju.

Izvori su slijedeći:

  • Ustav Republike Hrvatske ( „N.N“ br. 85/10 i 61/11 )
  • Zakon o općem upravnom postupku („N.N.“ br. 47/09)
  • Uredba o uredskom poslovanju („N.N.“ br. 7/09)

Način na koji se vrši testiranje

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem biti će pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Testiranje se sastoji iz dva dijela. Prvi dio testiranja sastoji se od provjere znanja ( pismenim testovima) iz gore navedenih pravnih i dr. izvora. Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve.
Potrebno je ponijeti sa sobom kemijsku olovku.
Drugi dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na osobnom računalu. Svi kandidati će dobiti jednak praktični rad.
Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidatima će biti dodijeljeni bodovi od 1 do 10. Smatra se da su zadovoljili oni kandidati koji na testiranju iz svakog dijela provjere znanja, sposobnosti i vještina dobiju najmanje 6 bodova.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja testiranja
Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru ( intervju) s Povjerenstvom. Povjerenstvo kroz razgovor utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u tijelu jedinice lokalne samouprave. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i testiranje, tj. s bodovima od 1 do 10.
Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Povjerenstvo dostavlja pročelniku upravnog tijela Izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu kandidata koje predlaže za prijam u službu.
Pročelnik upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen ima pravo žalbe gradonačelniku Grada Gospića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

 

Klasa:112-03/12-01/10
Urbroj: 2125/01-03-12-02
Gospić, 30.11. 2012.god.

PROČELNIK
Slaven Stilinović, dipl. ing., v.r.

Back to top