Procjena vrijednosti nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015). Procjenu vrše ovlaštene osobe koje su stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Za provedbu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina Ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uspostavilo je Informacijski sustav tržišta nekretnina (e-Nekretnine). Putem informacijskog sustava tržišta nekretnina e Nekretnine ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je lak pristup podacima koji su podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrste nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.

Sastavni dio e-Nekretnina čini Zbirka kupoprodajnih cijena i Plan približnih vrijednosti.

Zbirka kupoprodajnih cijena (ZKC) je evidencija o ostvarenom prometu na tržištu nekretnina temeljem evidentiranih podataka iz isprava o prodaji te temeljem evaluacije tih podataka.

Služba pri Gradsko upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Gospića zadužena je za vođenje Zbirke kupoprodajnih cijena u aplikaciji e-Nekretnine za područje grada. Vrši kontinuirano pripremu i unos podataka za ZKC, izdavanje izvadaka iz ZKC na zahtjev procjenitelja za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnina, evaluaciju podataka i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina,  stručne i administrativno-tehničke poslove vezano uz organizaciju i održavanje sjednica Procjeniteljskog povjerenstva kao i izradu i objavljivanje godišnjeg Izviješća o tržištu nekretnina.

Na sjednicama Procjeniteljskog povjerenstva članovi Procjeniteljskog povjerenstva daju ocjenu i mišljenja o usklađenosti procjembenih elaborata s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo zauzelo je mišljenje da i pravne osobe kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave prije zaključivanja bilo koje vrste ugovora kojima se upravlja i raspolaže imovinom te prilikom stjecanja nekretnina u njihovom vlasništvu moraju dostaviti izrađene procjembene elaborate nadležnim Procjeniteljskim povjerenstvima na mišljenje o usklađenosti sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.