Javnost rada

Izvadak iz Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 3/13, 1/18)

XV. JAVNOST RADA

Članak 94.

Sjednice Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.

 

Članak 95.

O radu Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i  objavom na web stranicama Grada.

Najava održavanja sjednice Vijeća objavljuje se na službenim web stranicama Grada.

 

Članak 96.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

Članak 97.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Vijeća.