Javna nabava

Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Gospića možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Gospić, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Sukladno odredbama članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22), Grad Gospić kao javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Gospić obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20), Naručitelj je obvezan objaviti prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2021. GODINI

PREDHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2020. GODINI

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom “Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera”

Ponovno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Izgradnja trga Nikola Tesla (KIC)- Faza I.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: USLUGE ČIŠĆENJA SNIJEGA I POSIPAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA SEZONU ZIMSKE SLUŽBE 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024.

PREDHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2019. GODINI

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu uOŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Opskrba električnom energijom

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Radovi u šumi Jasikovac – Faza I

Svi naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi moraju za sve provedene nabave dostaviti statističko izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22).

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) te nema mogućnosti dostave pisanim putem središnjem tijelu nadležnom za politiku javne nabave.

  • JNMV – 01/23, Održavanje kolnika, bankine i berme nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića:  EOJN RH
  • JNMV – 06/23, Leasing automobila: EOJN RH
  • JNMV – 10/23, Izgradnja dječjeg igrališta u
    Ličkom Osiku: EOJN RH
  • JNMV – 11/23, Uređenje gradskih prostora za smještaj udruga civilnog društva: EOJN RH

Popis postupaka javne nabave u 2022. godini

Evidencijski broj nabave: JNMV-04/22

USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD GOSPIĆ
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-05/22

NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA GOSPIĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA GOSPIĆA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-07/22

NABAVA USLUGE IZRADE GOSPIĆ SMART CITY PLATFORME
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-08/22

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-09/22

SOL ZA POSIPAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-10/22

UTOVAR I PRIJEVOZ POSIPNIH SREDSTAVA ZA POSIPAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:

EOJN RHKontakt osoba:
Tomislava Milinković, Viši referent za javnu nabavu
tel: +385 (0)53 560 795
e-mail: tomislava.milinkovic@gospic.hr