Javna nabava

Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Gospića možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “OBJAVE JN – Popis objava” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Gospić, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, 114/22) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Sukladno odredbama članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22), Grad Gospić kao javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Gospić obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20, 30/23), Naručitelj je obvezan objaviti prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2023. GODINI

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2021. GODINI

PREDHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2020. GODINI

PREDHODNO SAVJETOVANJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE U 2019. GODINI

Svi naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi moraju za sve provedene nabave dostaviti statističko izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22).

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) te nema mogućnosti dostave pisanim putem središnjem tijelu nadležnom za politiku javne nabave.

 • JNMV – 01/23, Održavanje kolnika, bankine i berme nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića:  EOJN RH
 • JNMV – 06/23, Leasing automobila: EOJN RH
 • JNMV – 10/23, Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku: EOJN RH
 • JNMV – 11/23, Uređenje gradskih prostora za smještaj udruga civilnog društva: EOJN RH
 • JNMV – 11/23, Uređenje gradskih prostora za smještaj udruga civilnog društva-ponovljeni postupak: EOJN RH
 • JNMV – 02/23, TERENSKI OBILAZAK POJEDINACA I PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA – PRŠI: EOJN RH
 • JNMV – 04/23, Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić: EOJN RH
 • JNVV – 02/23, Opskrba električnom energijom: EOJN RH
 • JNMV – 13/23, Sanacija divljeg odlagališta: EOJN RH
 • JNMV – 04/23, Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić-ponovljeni postupak: EOJN RH
 • JNMV – 06/23, Leasing automobila-ponovljeni postupak: EOJN RH
 • JNVV-01/23, Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića: EOJN RH
 • JNMV-12/23, Izgradnja poslovne građevine za smještaj vozila i opreme Gradskog društva Crvenog križa: EOJN RH
 • JNMV-08/23, Sol za posipavanje cesta u zimskim uvjetima: EOJN RH
 • JNMV-09/23, Utovar i prijevoz posipnih sredstava za posipavanje cesta u zimskim uvjetima na području grada Gospića, EOJN RH
 • JNMV-07/23, Usluge revizije projekta Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera, EOJN RH
 • JNMV-14/23, Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju biciklističke infrastrukture na području Grada Gospića, EOJN RH
 • JNMV-15/23, Nabava komunalnih uređaja  – otpadomjera, EOJN RH
 • JNMV-17/23, Usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje centra za zaštitu i spašavanje Grada Gospića, EOJN RH
 • JNMV-03/23, Dogradnja Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u Gospiću po sistemu “ključ u ruke“, EOJN RH
 • JNMV – 04/22, USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD GOSPIĆ:  EOJN RH
 • JNMV – 05/22, NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA GOSPIĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA GOSPIĆA: EOJN RH
 • JNMV – 07/22, NABAVA USLUGE IZRADE GOSPIĆ SMART CITY PLATFORME: EOJN RH
 • JNMV – 08/22, NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA: EOJN RH
 • JNMV – 09/22, SOL ZA POSIPAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA: EOJN RH
 • JNMV – 10/22, UTOVAR I PRIJEVOZ POSIPNIH SREDSTAVA ZA POSIPAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA: EOJN RH

Kontakt osoba:
Tomislava Milinković, Viši referent za javnu nabavu
tel: +385 (0)53 560 795
e-mail: tomislava.milinkovic@gospic.hr