Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

Opći dio

  • Račun prihoda i rashoda – sadrži plan svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Gospića za proračunsku godinu iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
  • Račun financiranja – sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja te sve izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu.

Posebni dio

  • sadrži plan rashoda i izdataka odjela gradske uprave i proračunskih korisnika raspoređenih po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima. Rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa

  • sadrži planirane rashode za investicije, kapitalne pomoći i donacije.

Proračun Grada Gospića za 2020. godinu

Proračun Grada Gospića za 2019. godinu

Proračun Grada Gospića za 2018. godinu

Proračun Grada Gospića za 2017. godinu

Proračun Grada Gospića za 2016. godinu

Proračun Grada Gospića za 2015. godinu

Financijski izvještaji

Izvještaj o izvršenju proračuna

Upute za izradu proracuna Grada Gospica 2020. -2022

Proračun u malom:

Proračun u malom za 2020. godinu
Back to top