Pregled zakona i ostalih propisa iz djelokruga rada gradske uprave

Popis zakona

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Grada Gospića:

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/972/074/08 i 5/08)
2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90135/978/98113/00124/0028/0141/01,55/0176/1085/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/1080/10 i 93/11)
4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR46/10 – ispravak, 145/1037/1344/1345/13 i 110/15)
5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95)
5.a. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95)
5.b. Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/95)
6. Zakon o žigu („Narodne novine“ broj 14/19)
6.a. Pravilnik o žigu („Narodne novine“ broj 38/19)
7. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/0160/01129/05109/07125/08, 36/09150/11144/1219/13 – pročišćeni tekst137/15 – Ispravak123/17), 98/19.
7.a.Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 94/98 i 68/04)
7.b. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02)
8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)
8.a.Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. god. (“Narodne novine” broj 8/23)
9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14123/17 i 118/18)
9.a. Uredba o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj ( 131/17)
9.b. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17)
10. Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21)
11. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ 150/05, 128/22)
12. Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ broj 79/07)
13. Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
14. Zakon o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07, 22/13, 84/21)
14.a. Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 109/21)
15. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
16. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10143/12152/14,94/16-Odluka29/17, 110/21)
17. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16, 114/22)
18. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
18.a. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“ broj 132/21)
19. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13151/1433/1593/15120/1618/18- Odluka62/18, 115/18, 102/19)
20. Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ broj 85/08 i 112/12)
21. Zakon trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/9334/99121/9952/00, 118/03107/07146/08137/09125/11152/11111/1268/13110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)
22. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/0541/08125/1178/1529/18, 126/21, 114/22, 156/22)
23. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/0739/13157/13110/1570/17118/18, 114/22)
24. Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15104/17, 36/22)
25. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09)
26. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/15)

1. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/9692/0144/0658/0669/0738/09, 100/1673/17)
2. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
3. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10)
4. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/0417/0791/10 i 22/13)
5.Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, 98/19)
5.a. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“ broj 90/13 i 96/13)

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/0861/114/18, 112/19)
1.a.Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)
2. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23)
3. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14127/17, 98/19, 151/22)
3.a. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15, 35/17)
3.b. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 73/17)
3.c. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14118/14154/1494/1896/18)
5. Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 118/18)
6. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13152/14, 39/18, 32/20)
7. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21)
8. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 110/19)

1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69,22)
1.a. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)
1.b.Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14, 15/14, 141/22)

1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18)
1.a. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119)
2. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07 i 86/12)
3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“ 108/96)

1. Zakon o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07 i 22/13)
1.a. Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 9/18)

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/9668/98137/9922/0073/00114/0179/06, 141/06146/0838/09153/09143/12152/1494/17)
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/1469/17)
3. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11)
5. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99114/01100/04107/07152/08126/1055/1360/13108/17)
6. Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/9648/9866/9868/18)
7. Zakon o zakupu u kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/1164/15112/18)

1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17, 118/18 )
2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/17)
3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/1365/1714/19)
3.a.Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)
4. Zakon o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88)
4.a.Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima („Narodne novine“ broj 4/90 i 91/11)
4.b. Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada („Narodne novine“ broj 30/90)
5. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14116/18)

1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15118/18)

1. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99117/01, 36/02, 96/03139/04 – pročišćeni tekst174/04, 38/0980/10)
1.a. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94)
1.b. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18)

1. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
1.a. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
1.b. Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12)

1. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19)
1.a. Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98)

1. Zakon o javnom okupljanju („Narodne novine“, broj 128/9990/05, 139/05,150/05, 82/11 i 78/12)

1. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/1470/17)
1.a.Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)
2. Zakon o zadrugama („Narodne novine“ broj 34/11125/1376/14114/18)

1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/0843/09130/17114/18)

1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13152/1499/1552/1616/17130/17)
1.a. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 35/19)

1. Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
1.a. Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi („Narodne novine“ broj 100/17)

1. Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Narodne novine“ broj 78/12, 152/14, 114/18)
1.a. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva („Narodne novine“ broj 88/12 i 15/15)

1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ 19/9850/1289/17)
1.a. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)

1. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14110/1514/19)

1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/0263/0753/12, 56/13121/16)
2. Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13114/1341/1457/18)
3. Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 111/12 i 28/13)
3.a. Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 40/13)
4. Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13)

1. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/0896/08, 116/08114/1168/1330/1432/19)
2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15121/1699/1825/19)
3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08)

1. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18)
2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj 20/18115/18)
2.a. Pravilnik o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19)
3. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 51/15)

1. Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18115/18)
2. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09130/1156/1314/1446/18)
3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/0990/1156/13154/14119/15120/16127/17)
3.a. Uredba o visini naknade za uređenje voda („Narodne novine“ broj 82/10 i 108/13)
3.b. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda („Narodne novine“ broj 83/10 i 126/13)

1. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine“ broj 102/1732/19)
2. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/1315/1814/19)
3. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 78/1512/18118/18)
3.a. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
3.b. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)

1. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ 30/0955/13153/1341/16114/18)
2. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19)

1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08136/12 i 15/15)
1.a. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14)
1.b. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10)
1.c. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09 i 142/14) – Podatci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 51/18)
1.d. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13)
1.e. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13102/17)
1.f. Pravilnik o proračunskom nadzoru („Narodne novine“ broj 71/13 i 57/15)
1.g. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14115/1587/163/18)
1.h. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“broj 3/1593/15135/15, 2/1728/17)
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 113/18)
2.a. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini („Narodne novine“ broj 12/19)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14)
3.a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11106/12130/1319/15119/15)
4. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15)
4.a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 96/13)
5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14)
6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
6.a.Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17)
7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16)
8. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/0490/0557/06146/0880/1022/12148/13143/1450/16115/16)
8.a. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05133/07, 156/08146/09, 123/10137/11, 61/12146/12160/1312/14157/14137/151/172/181/19)
9. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13148/13143/14115/16)
9.a. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/1385/13160/1335/14157/14130/15, 1/17, 41/17128/171/19)
10. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16)
10.a. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17128/17, 106/18, 1/19)

1. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08152/0894/0918/1122/12144/12,148/1341/14143/14115/16)
1.a. Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa („Narodne novine“ broj 49/12 i 31/14)
1.b. Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“ broj 2/09, 9/0997/0925/1161/1286/13157/14128/17, 1/19)
1.c. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 1/19)

1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/9329/9747/99 i 35/08)
2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97107/07 i 94/13)
3. Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13)
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/0886/0992/10105/10, 90/115/1216/1286/12126/1294/13152/147/17, 68/18)

1. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/9027/9338/09)
2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01)
3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12136/12, 157/13152/1444/1790/18)
5. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19)
6. Zakon o muzejima (“Narodne novine“ broj 61/18)

1. Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/9311/94 i 38/09)
2. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06150/08124/10124/1186/1294/1385/1519/16)

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/1122/1354/13148/13 i 92/14)
2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18)
3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/0874/1180/1392/1464/15108/17)

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18)
1.a Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa -VAŽI DO 20.2.2019. („Narodne novine“ broj 136/06135/1014/11, 55/12)
1.b Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa – STUPA NA SNAGU 21.2.2019. („Narodne novine“ broj 15/19)

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/1373/1714/19)

1. Zakon o rudarstvu („Narodne novine“ broj 56/1314/14,)

1. Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10)
1.a.Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)

1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18)
1.a. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 67/99)
1.b. Pravilnik o evidencijama u arhivima („Narodne novine“ broj 90/02 i 106/07)
1.c. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabira i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/02)
1.d. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima („Narodne novine“ broj 90/02)
1.e. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“ broj 63/04 i 106/07)
1.f. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama („Narodne novine“ broj 93/04)