Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 17/2022

 
Gospić, 29. prosinca 2022. godine

S A D R Ž A J

 

 1. III. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godine
 2. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
 3. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu
 4. ODLUKA o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
 5. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu
 7. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
 16. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu
 17. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću
 18. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanje i održavanje groblja
 19. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 20. ODLUKA o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja /skrbnika
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gospića
 22. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta
 23. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 24. ODLUKA o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća
 25. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Gospića
 26. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje“

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2023. godinu
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članovima Školskih odbora Osnovnih škola kojima je Grad Gospić osnivač
 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade članovima upravnih vijeća ustanova kojima je Grad Gospić osnivač
 4. GODIŠNJI Plan raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu
  – PRILOG 1. – Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Grada Gospića
 5. ZAKLJUČAK o privremenom financiranju udruga

                               

 

                                         OSTALO

 

 1. OPĆI uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Gospića
 2. OPĆI uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova