Djelokrug rada

Grad Gospić samostalan je u odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi.

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalne djelatnosti
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu

Gradska upravna tijela

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića i Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Gospića uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Gospića, nazivi upravnih tijela i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnih tijela Grada.

Gradska upravna tijela obuhvaćaju:

 1. Gradski upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
 2. Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu
 3. Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
 4. Gradski upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Jedinica za unutarnju reviziju

Unutarnji revizor

Marija Šimac Grčević, mag.oec.
Adresa: Budačka 55, 53 000 Gospić
Broj telefona: 053/658-141
Email: marija.simac@gospic.hr

U Unutarnjoj reviziji Grada Gospića obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unaprjeđenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrjednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Navedeni poslovi uključuju:

  • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;
  • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada Gospića, kod proračunskih korisnika te u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Gospića, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;
  • davanje preporuka za poboljšanje poslovanja;
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje;
  • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, te godišnjeg izvješća, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji;
  • suradnju s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju;
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.

Mjesni odbori

Mjesni odbori kao oblik mjesne samouprave osnivaju se radi ostvarivanja  neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te radi podizanja razine kvalitete i načina življenja u lokalnoj sredini.

Na području Grada Gospića osnovani su slijedeći mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Aleksinica
za područje Aleksinica, Kruščica i Vaganac
Predsjednik: Zdravko Rukavina

2. Mjesni odbor Barlete
za područje naselja Barlete
Predsjednik: Mario Župan

3. Mjesni odbor Bilaj
za područje naselja Bilaj i Novoselo Bilajsko
Predsjednik: Ivica Prša

4. Mjesni odbor Brušane
za područje naselja Brušane i Rizvanuša
Predsjednik: Ivica Naglić

5. Mjesni odbor Budak
za područje naselja Budak
Predsjednik: Božidar Nikšić

6. Mjesni odbor Bužim
za područje naselja Bužim
Predsjednik: Vladimir Uzelac

7. Mjesni odbor Debelo Brdo
za područje naselja Debelo Brdo
Predsjednik: Ivica Rudelić

8. Mjesni odbor Donje Pazarište
za područje naselja Donje Pazarište, Mala Plana, Novoselija, Podastrana, Popovača Pazariška, Velika Plana
Predsjednik: Ante Ćaćić

9. Mjesni odbor Gospić
za područje naselja Gospić
Predsjednik: Anela Serdar Pašalić

10. Mjesni odbor Kalinovača
za područje naselja Kalinovača
Predsjednik: Slavko Starčević

11. Mjesni odbor Kaniža
za područje naselja Kaniža Gospićka
Predsjednik: Milan Bašić

12. Mjesni odbor Klanac
za područje naselja Klanac, Oteš, Vranovine
Predsjednik: Petar Radošević

13. Mjesni odbor Lički Novi
za područje naselja Lički Novi
Predsjednik: Zoran Stračević

14. Mjesni odbor Lički Osik
za područje naselja Lički Osik
Predsjednik: Nikola Ratković

15. Mjesni odbor Lički Ribnik
za područje naselja Lički Ribnik
Predsjednik: Željko Dukovac

16. Mjesni odbor Medak
za područje naselja Medak, Brezik, Drenovac Radučki,
Kruškovac, Kukljić, Poč
Predsjednik: Mirko Zagorac

17. Mjesni odbor Mogorić
za područje naselja Mogorić
Predsjednik:

18. Mjesni odbor Mašaluk
za područje naselja Mušaluk
Predsjednik:  Marko Biljan

19. Mjesni odbor Podoštra
za područje naselja Podoštra
Predsjednik:  Jure Mataija

20. Mjesni odbor Smiljan
za područje naselja Smiljan, Smiljansko polje, Rastoka
Predsjednik:  Željko Došen

21. Mjesni odbor Široka Kula
za područje naselja Široka Kula
Predsjednik:  Vesna Nikšić

22. Mjesni odbor Trnovac
za područje naselja Trnovac, Novoselo Trnovačko
Predsjednik: Jure Vujnović

23. Mjesni odbor Veliki Žitnik
za područje naselja Veliki Žitnik
Predsjednik: Ante Starčević

24. Mjesni odbor Veliki Žitnik
za područje naselja Vrebac
Predsjednik: Dušan Graovac

24. Mjesni odbor Žabica
za područje naselja Žabica
Predsjednik: Anton Buneta