GRAD GOSPIĆ
– Statut Grada Gospića (07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13, 07/15,01/18, 3/20)

– Poslovnik Gradskog vijeća Grada Gospića (07/09, 03/13,01/18)

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

– Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe (3/13,03/15)

FINANCIJE
– Odluka o gradskim porezima Grada Gospića (08/17)

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (01/19)

Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju te visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu.

Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju te visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu.

Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju te visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu.

-Odluka o prirezu porezu na dohodak (2/12)

GROBLJA
– Odluka o grobljima (01/99, 08/06 i 01/10)

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna Grada Gospića (02/16)

– Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na Cjenik  usluga iz komunalne djelatnosti za Groblje Sv. Marije Magdalene – Cjenik pogrebnih usluga (6/15)


JAVNI PRIJEVOZ

-Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (03/15)

-ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk 2021./2022

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

– Odluka o komunalnom redu (7/19)

– Odluka o komunalnim djelatnostima (11/18, 12/19, 5/20, 9/20)

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gospića

-Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gospića (01/18)

-Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (01/18)

Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije (03/15)

– Odluka o uvjetima, načinu i opostupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (08/09 ,10/09)

– Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta (08/09, 03/10, 01/12)

-Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje 2017.-2022. (9/17)

Plan gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje od 2017. do 2022. godine

– Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (02/10)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o., Gospić na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom (03/10)

CJENIK gospodarenja komunalnim otpadom (03/10)

– Odluka o nerazvrstanim cestama (09/12,03/15,06/16, 10/18, 7/19)

– Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara (04/10)

– PRAVILNIK o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Gospića (9/09)

– PRAVILNIK o načinu postavljanja zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Gospića (9/09) 

– PRAVILNIK o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa (9/09, 6/12)

– Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića (12/19)

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

– Odluka o komunalnoj naknadi Grada Gospića (1/19, 4/19, 9/20)

– Odluka o vrijednosti boda kao osnovice za obračun visine komunalne naknade (10/18)

– Odluka o komunalnom doprinosu Grada Gospića (1/19, 4/19, 12/19, 9/20)

-Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade zbog nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (9/20)

POSLOVNI PROSTOR

– Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora (03/12)

– Odluka o imenovanju komisije za davanje u zakup poslovnih prostora (4/18)

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (01/12)

– Odluka o dodjeli  gradskih prostora na privremeno korištenje (2/19)

Odluka o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (10/18)

-Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića (6/16, 6/18)

PROMET

Odluka o uređenju prometa na području Grada Gospića (10/11)

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Gospića (04/16)

-Pravilnik o korištenju javnih parkirališta (4/16)

Odluka o visini naknade i uvjetima za uporabu rezerviranog parkirališnog prostora (06/16)

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na Opće uvjete o privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću i Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću (06/16)

-OPĆI UVJETI o privremenom zadržavanju parkirnih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću ( 6/16)

– OPĆI UVJETI o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću (6/16)

ODLUKA o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Gospića (4/20)

 

SAVJET MLADIH

– Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića (01/14,02/16, 4/19)

– Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića (02/14,09/17)

– Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića (02/14,09/17)

 

RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade


SOCIJALNA SKRB

– Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića (04/19)

– Odluka o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i visina iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2021. godinu 

Odluku o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2019. godinu

– Odluka o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2020. godinu

Zahtjev za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2019. godinu

Odluka o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. godinu

Odluka o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2020. godinu

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospić

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospić

SPOMENIČKA RENTA

– Odluka o visini spomeničke rente Grada Gospića (02/04, 01/06, 11/07, 08/09, 11/10)

Zaključak o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (03/07, 10/07, 01/08, 09/09 i 03/10)

Zaključak o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava i predlaganje Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (09/09)

Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića (09/09)

 

STAMBENI ODNOSI
Odluka o najmu stanova (01/10)

Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (02/10)

Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za dodjelu stanova u najam (02/10)

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (08/09, 10/09)

Zaključak o osnutku i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama__

Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (2/08 i 8/09)

TRGOVINA NA MALO

– ODLUKA o uvjetima i mjestima za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Gospića (09/13)

VATROGASTVO
Odluka o prihvaćanju (revizije) Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i donošenju Plana zaštite od požara tehnoloških eksplozija Grada Gospića (10/11)

 

VETERINARSTVO
Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića (04/18)

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (04/18)

– Odluka o financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u 2020. godini na području Grada Gospića

Odluka o financiranju troškova označavanja (mikročipiranja) pasa u 2020. godini na području Grada Gospića

Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području Gospića u 2020. godini

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU
– Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića (2/19)

 

VODNE USLUGE

– Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Gospića (03/12)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (06/13)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (05/11)

– ISPRAVAK Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (07/11)

– Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Gospića (04/16)

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića (08/09, 11/10,04/11,06/17,09/17)

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića (06/11)

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za 2019. godinu 11/18

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Gospića

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

I.Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (COVID-19)

Odluka o interventnim mjerama pomoći gospodarstvu na području Grada Gospića zahvaćenog epidemijom koronavirusa (COVID – 19)

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)

Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)

Odluka o proširenju ugostiteljskih terasa na javne površine Grada Gospića bez naknade

Odluka o dodjeli potpora za ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Gospića za 2020. godinu

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.

Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića (4/18)

– Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića (12/19)

 

Back to top