Dnevni red za 21. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/2
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 06. travnja 2023. godine

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 21. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 14. travnja 2023. godine (petak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 17.00 sati.Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 18., 19. i 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga I. Izmjena Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zaduženju za potrebe provedbe projekta „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića „Pahuljica” u Gospiću;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na na nefinancijskoj imovini za 2023. godinu;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2023. godini;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2023. godinu;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. br. 3417/4 k.o. Smiljan;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2421, k.o. Brušane;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje listopad – prosinac 2022. godine, siječanj – ožujak 2023. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća

Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content