JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić,Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

Javni natječaj za prijam službenika/službenice u službu u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i računovodstvo, objavljen je u Narodnim Novinama  broj 91/2023, 4. kolovoza 2023. godine.

 

 

Na temelju članka 17. i članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), u daljnjem tekstu: „ZSN“, pročelnica Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i računovodstvo, na radno mjesto:

Stručni suradnik za računovodstvo i proračun

1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti za prijam: 

  • sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ekonomske ili druge društvene struke;
  • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
  • poznavanje rada na računalu;
  • položen državni ispit.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. st.1. ZSN-a, te  za njihov  prijam ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

U  prijavi na natječaj kandidati  trebaju navesti osobne podatke  podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje , te istu prijavu vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice)
3. dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome ili drugog vjerodostojnog dokumenta)
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 3 godine, potrebno je dostaviti dokumente kako slijedi u točkama a) i b).

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (na osobno traženje osiguranika izdaju područne službe /uredi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

b) presliku Ugovora o radu ili Rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove), a koja su evidentirana u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

5. izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

6. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako je isti položen

7. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati).

8. dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili drugi odgovarajući dokument, vlastoručna izjava).

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana prijema u službu.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo  odgovarajuće stručne spreme i struke,  a ostvareno  u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima kao i radno iskustvo ostvareno u poslovima u međunarodnim organizacijama.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojih je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdano u vrijeme objavljivanja ovog natječaja).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17).

Pod „jednakim uvjetima“ podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang-listi ostvare isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i to dokazao s priloženim dokazima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( „Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članka 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), da bi ostvario prednost pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti zapošljavanju sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.  

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi iz članka 103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju su:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Kandidat koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o imenovanju, obavezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuju uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat  nije udovoljio uvjetima natječaja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru,  navedeni su na web  stranici Grada Gospića (www.gospic.hr).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti te intervjuu mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o obradi osobnih podataka:

Ovom obavijesti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Grada Gospića kao voditelja obrade. Ova obavijest se odnosi isključivo na obradu osobnih podatka prikupljenih u svrhu provedbe ovog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br, 24/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Kandidati prijavom na ovaj javni natječaj pristaju da Grad Gospić, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Gospić s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na web  stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada  Gospića objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj  s prilozima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, sa naznakom:

„Natječaj za prijam u službu u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i računovodstvo, na radno mjesto: Stručni suradnik za računovodstvo i proračun“.

Osobe koje podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-04/23-01/1

URBROJ:2125-1-03-23-02

Gospić, 02. kolovoza 2023.       

 

PROČELNICA

Ivana Kaleb Asić         

 

                                                                               

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content