JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskeparcelek.č.br. 2509/24, k.o. Smiljan, označene I1-1 u „Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje“

grad-gospic-novosti

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20), članka 35. stavka 2. i 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 49. Statuta Grada Gospića (br. 07/09, 05/10,07/10, 01/12, 02/13, 03/13-p.t., 07/15, 01/18, 3/20, 1/21), Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje” (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 01/12 i 7/15, 17/22, 10/23) te Zaključka Gradonačelnika Grada Gospića o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju građevinske parcele k.č.br. 2509/24, k.o. Smiljan, označene kao  I1-1 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje), od 8. siječnja 2023. godine, Zaključka o osnutku i imenovanju povjerenstva za raspolaganje nekretninama od 27. prosinca 2023. godine, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskeparcelek.č.br. 2509/24, k.o.
Smiljan, označene I1-1 u „Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje“

I.

Predmet prodaje je građevinska parcela – k.č.br.2509/24 k.o. Smiljan u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje (označene kao I1-1) upisana u ZK uložak broj 2449 k.o. Smiljan površine 20 146 m², koja je u isključivom vlasništvu Grada Gospića.

Građevinska parcela koja je predmet ovoga Javnog natječaja namijenjena je za poslovnu djelatnost sljedećih namjena:

 • industrijsko-proizvodni sadržaji.

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br.05/95,04/09, 08/14)

Predmetna građevinska parcela opremljena je komunalnom infrastrukturom (voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK, pristup prometnoj površini).

II.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, koje imaju registriranu djelatnost sukladno namjeni građevinske parcele navedenoj u točki I.

III.

Početna kupoprodajna cijena građevinskih parcela određuje se u iznosu od 80.181,08 eura (3,98 eura/m2).

IV.

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 25% početne cijene nekretnine na račun Grada Gospića HR4323900011813000004, poziv na broj 7757- OIB.

V.

Pisana ponuda sadrži opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:

 • naziv ili tvrtka ponuditelja, s naznakom sjedišta
 • broj građevinske parcele za koju se podnosi ponuda
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini od 25% od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine iz natječaja

Uz ponudu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici također prilaže:

 • dokaz o registraciji fizičke ili pravne osobe
 • financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitaka, izjava tijeka kapitala) za zadnje 3 godine (ovo se ne odnosi na poduzetnike početnike do jedne godine poslovanja)
 • BON 1 i BON 2 (ne stariji od jednog mjeseca)
 • podaci o zapošljavanju (ID obrazac iz Porezne uprave)
 • potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
 • potvrda Grada Gospića da nema nepodmirenih financijskih obveza prema proračunu Grada Gospića, po bilo kojoj osnovi

Posebni uvjeti koje pisana ponuda mora sadržavati su:

 • Poslovni plan – (vrsta proizvodnje ili pružanja usluge, tržište, struktura i visina ulaganja, izvori sredstava (financijska konstrukcija), procjena poslovanja, broj novozaposlenih)
 • Plan izgradnje;
 • Izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika:
  • a) da je suglasan da će u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu te u roku tri godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole ishoditi uporabnu dozvolu u skladu sa planom provođenja investicije te započeti sa obavljanjem djelatnosti,  
  • b) da je suglasan sa pravom nazadkupnje nekretnine u korist Grada Gospića te da Grad Gospić kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnine po kupoprodajnoj cijeni, umanjenoj za iznos jamčevine i bez plaćanja kamata ukoliko kupac ne ispuni  uvjete navedene pod točkom a),
  • c) da je suglasan sa zabranom otuđenja nekretnine u trajanju od 5 godina, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ta da nakon isteka navedenog roka pravo prvokupa ima Grad Gospić

VI.

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37, ili se šalju poštom, u zapečaćenom omotu s naznakom „Zona poslovnih namjena, Smiljansko polje” – za natječaj, ne otvarati.  Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od objave natječaja.

Podaci ponuditelja trenutkom otvaranja ponuda na natječaju smatraju se povjerljivim informacijama (podaci o zaposlenicima, financijskom stanju, poslovnom planu i sl.).

Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo između prispjelih ponuda utvrđuje uspjeh natjecatelja javnog natječaja.

VII.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati. Natjecatelju koji uspije u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupan iznos ponudbene prodajne cijene. Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćena jamčevina će se vratiti, dok u slučaju odustajanja, natjecatelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda kojom se, uz ispunjenje uvjeta natječaja, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene. Natjecatelj koji ima prednost na kupovinu po ovom ugovoru, ako nije ponudio najvišu cijenu, može prihvatiti najviše ponuđenu cijenu radi stjecanja prednosti u natječaju.
Najpovoljniji natjecatelj preuzima sve zakonske obveze koje proizlaze temeljem sklopljenih ugovora.

Ukoliko je pristiglo više valjanih ponuda, koje su istovjetne glede ponuđene kupoprodajne cijene, dat će se prednost onom ponuditelju koji će obavljati proizvodnu djelatnost ili ostvaruje značajni gospodarski program, pod kojim se podrazumijeva veće ulaganje, broj novih radnih mjesta, i uz uvjet da isti prihvati natječajem najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

VIII.

S izabranim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor. Kupac se obvezuje u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora uplatiti ukupni iznos kupoprodajne cijene (preostali iznos kupoprodajne cijene) u koju se uračunava i iznos uplaćene jamčevine.

Kupac nekretnine obvezat će se ugovorom da će u roku od dvije godine, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu, te započeti sa gradnjom.

Kupac nekretnine dužan je ishoditi uporabnu dozvolu i započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za kupnju nekretnine, najkasnije u roku od tri godine od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

IX.

Kupac građevinske parcele korisnik je povlastica koje su utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi i drugim aktima Grada Gospića.

Kupac snosi porez na promet nekretnina kao i druge troškove koji proizlaze iz prijenosa nekretnine sa prodavatelja na kupca

X.

Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 8 dana od donošenja odluke Gradskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XI.

Gradonačelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XII.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, soba 28 ili na telefon (053) 572 025, radnim danom od 9 do 14 sati.

                                                                   POVJERENSTVO ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

KLASA: 940-01/24-01/3

URBROJ: 2125-1-02-24-02

Gospić, 8. siječnja 2024. godine

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content