Izjava o nepostojanju sukoba interesa
- Karlo Starčević

Temeljem članka 80. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), gradonačelnik Karlo Starčević dao je Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.