Izjava o nepostojanju sukoba interesa
- Kristina Prša

Temeljem članka 80. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), zamjenica gradonačelnika Kristina Prša dala je Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.